СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.

 

Россейде уа быйыл Юйюрню жылыча белгиленеди. Анга аталып тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле бардырыладыла. Аны да ангыларчады. Юйюр жашауну мурдоруду, сюймекликни, насыпны, билекликни, жюрек жылыулукъну анда табаргъа боллукъду, ол сынауладан ётерге къарыу береди. 

Биз бюгюн сизни бла танышдырыргъа сюйген жаш адам да юйюрню тёрелерини магъанасын иги ангылайды – кёп болмай ол аталыкъны насыбын сынагъанды. Башийланы Магометни жашы Назир бюгюнлюкде Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-да Управлениясында къурау-аналитика иш, документле бла жалчытыу эм инсанланы бла организацияланы тилеклерин сюзюу жаны бла бёлюмюню башчысыны орунбасарыды.

- Юйюрде мен билеклик, келишиулюк, къууанч табама. Ол сюймеклик, хурметлик, насып болгъан жерди. Мен анда башхалагъа къайгъырыргъа, къыйын болумлада болушургъа юйренеме,-дейди Назир бизни бла ушакъда. 

Бир къош болургъа оноу этген жаш бла къыз бир бирлерине болушургъа, ангыларгъа, кёл кётюрюрге керекдиле, деп толу ийнанады Назир. Ол  юй бийчеси Марина бла уа къуллукъ этген жеринде танышханды. Марина УФССП-ны Нальчикде бёлюмюню приставы болуп ишлейди.

Назирни бла Маринаны жаш юйюрлерине эки жыл болады. Ала насыплы ата-анадыла – кёп болмай алагъа жаш туугъанды. «Бир бирни ангылагъан, бир бирге тынгылагъан бек магъаналыды.   Жаш ёсе баргъанда анга не жумушда, ишде да билеклик этеригибизни, бизге ышаныргъа боллугъун сезерча этерге борчлубуз.  Аны жашауу жарыкъ болсун, къадарында къыйынлыкълагъа тюбемесин, мамырлыкъда ёссюн»,-дейди жаш ата

Назирни экиге айланнган эгечи  Черек районда сюд пристав болуп ишлегенди. Аны формасын кёре, ол кезиуде 8-чи классда окъугъан жаш кеси да пристав болургъа сюйгенин ангылайды. Къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге болушургъа, тюзлюкню тохташдырыргъа онг бергени ючюн сюйгенди бу къуллукъну.  

Ведомствода Назир он жылгъа жууукъ ишлейди. Урунуу жолун Черек районда УФССП-ны бёлюмюнде башлагъанды. Элбрус районда бёлюмню башчысыны орунбасарыны къуллугъунда ишлегенди. Ызы бла Управленияны бёлюмлеринден биринде тамата инспектор болгъанды.  Ол ич службаны тамата лейтенанты деген  чыннга жетгенди, ведомстволу саугъала бла бир ненча кере белгиленнгенди. 

- Юйюр жашауумда артыкъда уллу магъананы тутады. Керти юйюрню юлгюсю уа атам бла анамдыла. Ала бирге жашагъанлы 35 жыл болады. Манга жашауда жол, усталыкъ сайларгъа себеплик этгендиле, бюгюн да юйретгенлей, болушханлай келедиле.

Юйюр бирге жыйылсакъ, жашауум бютюнда жарыкъ, насыплы, толу болгъанын сеземе,-дейди ушагъыбызны ахырында Назир.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!