«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

- Дженнет, сен музыканы бек сюесе, не ючюн? Андан санга не себеплик келеди? 

- Музыканы сюер ючюн, аны сезе билирге, эшитирге эм ангыларгъа керекди. Ол адамны насыплы халгъа келтирген бир энчи дунияды дерге боллукъма. Къайгъыланы унутдургъан, огъурлу кёзден къарата билген бир аламат сезимди. Кесим да аны ангылай билгеним ючюн, башхалагъа да ол насыпдан юлюш этерге сюеме.

- Муратынга жетер ючюн, юлгю болгъан, болушхан адамла уа кимледиле?

- Эки жанымдан аппаларым музыка жаны бла фахмулула болгъандыла. Анамы атасы Хабичланы Ахматны жашы Жамал а мени музыка жаны бла айнытыугъа уллу къыйын салгъанды. Кеси эски орус, къазакъ, украин жырланы аламат билгенди. Сора манга да юйретип, аланы бирге жырлап тургъан эдик. 

Сабийликден да школда иги окъугъанма, хар неге да терк юйрене эдим. Телевизорда кёрген концертлени арбазда сабийлени жыйып, алагъа кёргюзтгенме. Алай бла музыкагъа сюймеклигим къаты болгъанды, деп айталлыкъма.

 Юлгюм а багъалы устазым, РСФСР-ни халкъ артисткасы, СКГИИ-ни вокал искусстволаны кафедрасыны таматасы Наталья Гасташевады. Бу усталыкъны тасхаларына кёз ачдыралгъанды десем, ётюрюк болмаз.

- Тырныауузгъа къайтып келгенинг не бла байламлы болгъанды? 

- Атам музыкалы школгъа элтип жаздыргъанда, манга 6 жыл бола эди. Биринчи скрипкада, артда уа фортепианода согъаргъа юйреннгенме.  Анда 8 жыл окъугъанма. Орта школну бошагъандан сора, Искусстволаны Шимал-Кавказ институтуна академия жыр айтыу бёлюмюне кирген эдим. Анда 7 жыл окъуп, Москвагъа Маданиятны эм искусстволаны къырал университетинде аспирантурагъа билимими андан ары ёсдюрюр муратда баргъанма. Аны эки минг онбиринчи жылда бошагъанма, педагогика илмуланы кандидатыма. Дагъыда «Шоу-бизнесде менеджмент» деген ызда Управленияланы къырал университетинде билим алып, усталыкъгъа да ие болгъанма. Андан сора уа юйге къайтхан эдим. 

Билген усталыгъыма уа жаш тёлюню юйретип, туугъан жеримде бир файдам тийсе сюйгенме. Хар адам да жашауунда къайда айланса да, не жерледе окъуса, ишлесе да, жашаууну бир кезиуюнде туугъан жерине къайтыргъа излейди. Ол, баям, къанны чакъырыуу болур. Дагъыда бизни жерли адамла ала арталлыда башха тюрлюледиле. Мен кесими юйюмде насыпны сеземе.

- Бусагъатда сабийлени юйретесе. Къалайды жаш тёлюню бу жаны бла хунери?

- Жарсыугъа, сабийлени араларында жыргъа уллу фахмулары болгъанла бек аздыла. Алай бусагъатда кёп окъуучум барды, аланы итиниулери уллуду. Аны себепли ала бла сюйюп ишлейме. Къуру жыр айтыудан сора да, кеслерин сахнада жюрютюрге, бир бири араларында шуёхлукъну, байламлыкъны  сакълай билирге, ич дунияларын ариу тутаргъа, шатык сёлеширге, не жаны бла да билим алыргъа итинирге да юйретеме.

Биринчиден, сахнагъа чыгъа туруп, санга тынгыларгъа келген къараучуланы сейирлерин къозгъар ючюн, ала заманларын санга къоратханларына сокъуранмаз ючюн да, этген ишинге саулай да жюрегинг бла берилип, сюйюп, кёлюнгю салып этерге керекди. Экинчиден а, жууаплылыкъны унутмазгъа борчлуду бу усталыкъны сайлагъан. Тынгылаучуларынгы, къараучуларынгы ышаныуларын алдар амалынг жокъду. Сабийлени да гитчеликден бу шартланы эслеринде тутаргъа юйретеме. 

- Жыр айтыуда фахмусу болмагъанны юйретирге боллукъмуду?

- Мен жырларгъа хар кимни да юйретирге боллукъду деген оюмдама. Алай, энтта да къайтарып айтайым, хар не да сабийни, абаданны да итиниуюне кёре болады. Бирлени бир айны ичинде юйретирге болады, бирлеге уа жылла да болушмайдыла.

- Компьютерлени хайырлана, кёп амалла табыладыла жырны жарашдырыуда. Ол амалла бла ишингде хайырланамыса?

- Жангы музыкалы технологияланы, ала чыгъа баргъанларына кёре, жашауда хайырлана билиуюбюзню излейди заман.  Алай, жангы амалланы хайырлана, кеси фахмунгу тазалай сакълай билирге керекди. 

- Сени насыплы этген зат бармыды? 

-Бусагъатда тутхан ишим жюрегиме бек хычыуунду, къаршыды. Мени оюмума кёре, адам итинсе, кереклисича кёл, кюч да салса, хар умутуна да жеталлыкъды. Сабийле бла ишлеу – жюрегими бусагъатдагъы излемиди. Аланы сабырлыкъда айнытыу эм магъаналыды. Алай жашауда узакъгъа баргъан умутланы эталмайма. Жангы талпыныула келирге боллукъдула, жангы атламла да. Хар зат да заманнга бла къадаргъа бойсунады. 

- Репертуарынгда асламында къайсы жанргъа таянаса?

- Музыканы кёп тюрлюсюне тынгылайма. Джазгъа, блюзгъа, рок музыкагъа, классикагъа эм госпелге да. Репертуарымы юсюнден айтсам – миллет эм эстрада жырладан рок бла джазгъа дери.

Эм аламат ишиме Ахматланы Любаны сёзлерине жазылгъан блюз жырымы санайма.  Зумакъулланы Танзиляны сёзлерине «Шауданчыкъ» деген жыр а репертуарымы бийчесиди дерге боллукъду.

- Жангы окъуу жылгъа борчла белгилегенмисиз?

-  «Сопрано+» деген студиябызда юйреннген сабийлерибизни умутлары, проектлери да кёпдюле. Бу кюнледе «Созвездие талантов» деген Халкъла аралы фестивальны финалына къатышып, андан беш 1-чи жер, бир 2-чи, бир да Гран-при алып келгенбиз. Жылны ичинде кёп жерледе болгъанбыз. Былайда ата-аналагъа ыспас этерге сюеме. Хар заманда да сабийлени кётюредиле, алагъа билеклик этедиле. Сау болсунла! 

Келе тургъан окъуу жылгъа да кёп умутларыбыз бардыла. Жангы жырла жаздырыргъа, видеола да алдырыргъа. Уллу атламла эте, кесибизни райондан, республикадан тышында да танытыр муратыбыз барды. Аланы барысын да жашаугъа келтирсек,

Аллах айтса, келип, сизни бла да къууанчыбызны бёлюрбюз. 

- Кёп болмай кесинги да саугъалагъандыла, ызы къалын болсун, алгъышлайбыз!

- Сау болугъуз! Артий дуния биригиуню оноуу бла «Чыгъармачы жаш тёлюню сыйлы юйретиучюсю» деген атха тийишли кёргендиле. Быллай жетишимле тюз усталыкъны сайлап, жашауда ариу ыз бла баргъаныма ийнандырадыла.

 

Ушакъны Темуккуланы Асият бардыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!