БЭНАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭМРЭ ЯIУОЩIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Спо­р­тымкIэ и министерствэм иджыблагъэ къыщрагъэблэгъащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион махуэ зыбжанэ ипэкIэ хъуа ЗэкIуий Анзоррэ дыжьын медаль абы къыщызыхьа Шаваев Малик­рэ, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер ЗэкIуий Арсен я гъусэу. Абы­хэм къаIущIащ республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн.

Чемпионатыр зэрызэ­фIэкI­рэ тэлай гуэр дэкIауэ щытми, абы къытрамыгъэзэжу хъуа­­къым. Ар къызыхэкIар, къы­зэхуэсахэм къызэралъы­тэм­кIэ, Шаваевым лей абы къы­зэрыщытехьарщ. Финалым балъкъэр щIалэр щыIущIат Дагъыстэным и бэнакIуэм икIи, секунд бжыгъэ фIэкIа къэ­нэжатэкъым ар абы 7:4-уэ щы­текIуэм, и хьэрхуэрэгъум къригъэлъэгъуа Iэмалыр зыIэ­щIи­гъэкI­ри, ди лъахэгъур къыт­ридзащ. 
Абы къыхэкIыу Дагъыстэным и бэнакIуэм баллиплI иратащ. ХэзыщIыкIхэм къызэрабжамкIэ, апхуэдэ Iэмалым щхьэкIэ баллитI нэхърэ нэхъыбэ абы ­къилэжьыртэкъым. Ауэ апхуэ­дэу къыщIэхъуам и щхьэусы­гъуэу къалъытар чемпионатым и судья нэхъыщхьэр Шавае­вым и хьэрхуэрэгъуам и лъэп­къэ­гъуу зэрыщытарщ. 
«Уэшх къешхам щIакIуэ кIэ­лъ­рахьэжьэжыркъым, жыхуа­Iэращи, абдежым псори зы­щыдгъэгъупщэжын хуейщ. Пэжщ, ди жагъуэ хъуахэри абы хэлъщ, ауэ судьяхэм я щыуа­гъэм дытепсэлъыхьу дызэ­хэс­кIэ, Iуэхум зихъуэжынукъым­. Ап­хуэдэ щIэщхъухэр дяпэкIэ къытщымыщIын папщIэ, нэ­хъы­фIу, нэхъ ерыщу зыдгъэ­сэн, дылэжьэн хуейуэ аращ, ди текIуэныгъэхэм шэч къытрамыхьэжын хуэдэу», - жиIащ Зэ­кIуий Арсен. 
Анаев Аслъэн зэIущIэм къы­зэ­рыщыхигъэщамкIэ, нобэ абыхэм къахуеблэгъэн хуеящ Урысейм алыдж-урым бэнэ­кIэмкIэ и чемпион хъуа Шэрий Иналбэчи, ауэ УФ-м и командэ къыхэхам хэту Европэм пашэныгъэр къыщыхьыным хуэу­нэтIа зэхьэзэхуэу накъыгъэм и 22-м Баку къалэм щекIуэкIынум зэрызыхуигъэхьэзырым къыхэкIыу къэкIуэфакъым. 
Мыдрейуэ зэIущIэр щIызэхаша бэнакIуэхэм жаIащ мы гъэр Олимп джэгухэм яйуэ зэры­щытыр икIи, сыт хуэдэ дэкъу­зэныгъэ къэралым къращIауэ щытми, я къалэнхэр зэ­ра­гъэ­защIэр, сыт хуэдэ ­дунейпсо зэхьэзэхуэшхуэми зэ­ры­хуэ­хьэ­зырхэр, апхуэдэ пщIэ къалэ­жьын щхьэкIи ялъэкI къызэрамыгъанэр. 
ЗэIущIэм и кIэухым ЗэкIуий Арсен КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм фIыщIэ хуи­щIащ сыт и лъэныкъуэкIи зэ­ры­защIигъакъуэм, спортсменхэр зэхьэзэхуэхэм екIуу хэты­фын щхьэкIэ зыхуэныкъуэну псом­кIи къызэрызэригъэпэ­щым папщIэ. Апхуэдэуи жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысейми я пщIэр лъагэу зыIэ­тыфын бэнакIуэхэр зэрыщыIэр, абыи ­гушхуэныгъэ къызэрыритыр. 
«ФIыщIэ ин яхузощI спортыр фIыуэ зылъагъуу Мэзкуу къалэм дэс ди лъахэгъухэм, на­кIуэу чемпионатыр зэрекIуэ­кIым кIэлъыплъахэм, къыддэщIахэм, текIуэныгъэхэм дытезыгъэгушхуахэм. Ди дежкIэ абы мыхьэнэшхуэ иIэщ, абы и фIыгъэкIи, нобэрей ехъулIэныгъэхэр зыIэрыдгъэхьащ», - жиIащ тренер цIэрыIуэм. 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ