ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жраIащ Ингуш уэрамым ирикIуэу бохъшэ къызэрагъуэтар. 

Абы дэлът Хьэсэней къуажэм щыщ гуэрым и паспортымрэ банк картэхэмрэ. 
Аттоевэр УВДМ-и и лэжьакIуэхэм хъыбар яригъащIэри, участковэхэу Геляев Рашидрэ Ахматов Русланрэ тхылъыр зейр икIэщIыпIэкIэ къагъуэтри, иратыжащ. 
ЩIалэщIэм зэрыжиIамкIэ, зи ныбжь хэкIуэта цIыхухъу гуэрым дэIэпыкъуурэ и псэупIэм нэс игъэIэпхъуэжат, икIи гу лъитакъым и сумкэр зэпытхъыу хьэпшыпхэр къызэрищэщам. 
Абы и тхылъхэмрэ картэхэмрэ къэзыгъуэтыжу Iэрызыгъэхьэжа щIалэхэми, хабзэхъумэхэми, Аттоевэми фIыщIэ яхуищIащ. 
- Гуапэ мыхъуу къанэркъым апхуэдэ ныбжьыщIэ нэбдзэгубдзаплъэхэр, гу къабзэхэр къызэрытщIэхъуэр. Сыхуейт абыхэм еджапIэр къайхъулIэну, насыпыфIэ хъуну. ФIыщIэ лей яхуэфащэщ ахэр зыпIа адэ-анэхэм, - жиIащ абы. 
 

Фырэ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

ШЫНАГЪУЭЩ, ДЫЗЫГЪЭДЖЫЛЩ

Щыблэр – къэхъукъащIэ шынагъуэщ, дызыгъэджылщ, дызыгъэпIейтейщ, идз удыныр икъукIэ зэрыхьэлъэм къыхэкIыу.

17.06.2024 - 07:48

«СИ УНАГЪУЭ, СИ УРЫСЕЙ»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр.

17.06.2024 - 07:47

IЭНАТIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫР ЯГЪЭНЭХЪАПЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я

17.06.2024 - 07:47

МАГИСТРАНТХЭР КЪРАГЪЭБЛАГЪЭ

КъБР-м и Парламентым къеблэгъащ лъэпкъ хозяйствэмрэ къэрал къулы­къумкIэ академиеу УФ-м и Президен­тым и деж щыIэм къэрал къулыкъумрэ уп­равленэмкIэ и институтым и магистрантхэр.

16.06.2024 - 12:35

НЫБЖЬЫЩIЭХЭР – ЩIЫУЭПСЫМ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэр кърихьэжьа Iуэхур лъэданэ изыгъанэу езымыгъэтIылъэкIыж цIыху гуащIафIэхэм я лъэхъэнэт.