ВЕТЕРАНЫМ ЕХЪУЭХЪУАЩ

Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м и колоние №3-м и лэжьакIуэхэр ТекIуэныгъэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ фронтым Iута Хочуев Магомед. 
Илъэси 100 гъащIэ къэзыкIуа ветераным хьэщIэхэр гуапэу иригъэблэгъащ. Десантник нэсыр Хэку Зауэшхуэм пхыкIащ. Зауэм здыIутым абы и лъакъуэм уIэгъэ игъуэтат, арщхьэкIэ л1ыгъэ зыхэлъ Бэчмырзэ и къуэ Магомед Хэкур бийм щыхъумэным пищащ. 
Нэхъыжьыф1ыр УФСИН-м и лэжьакIуэхэм къаIущIащ а 1энат1эм  илъэс куэд хъуауэ къулыкъу щызыщIэ и къуэр щIыгъуу. Хочуев Таумурзэ ящыщщ 2005 гъэм и жэпуэгъуэм Налшык къытеуа бзаджащIэхэр изыгъэкIуэтахэм. Лэжьыгъэм гугъуехьхэр пыщIами,  къимыкIуэту и адэм и лъагъуэм ирокIуэ, къыхихам хуэпэжу, Урысейм ифI пылъу къалэныр ирехьэкI. 
УФСИН-м и лэжьак1уэхэр Хочуев Магомед  ехъуэхъуащ и узыншагъэр быдэ и1эу и унагъуэм    яхуэпсэуну. 

БАХЪСЭН Ланэ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ