Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар адабиятны тинтиучюсю» деген ат бла уллу кёрмюч къуралгъанды. Анда салыннган экспонатла фахмулу жазыучубузну эмда жашаууну юсюнден толу хапар билдиредиле.  
Толгъур улуну чыгъармачылыгъы малкъар адабиятда энчи жерни алады. Аны «Эрирей», «Кызгъыл кырдыкла», «Ашыкъ оюн», «Жетегейле», «Акъ гыранча», «Алтын аякъ», «Акъ жыйрыкъ» деген эм башха повестьлери бла романлары малкъар адабиятда энчи ызларын къойгъандыла. 
Зейтун Хамитовични адабиятны тинтиу илмуда да юлюшю бир да болмагъанча уллуду. Ол малкъар литератураны тарыхыны юсюнден 300-ден артыкъ статья бла  бир ненча монография  жазгъанды. Ала бусагъатда кёп затха кёз ачадыла эмда  адабият бла байламлы илмуну айнытыугъа уллу къошумчулукъ этедиле.
Холаланы Марзият.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство