ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла. Специалистле сабийлеге кёк отлукъну къоркъуусузлу хайырланыу жорукъларыны эмда кёп башха темаланы юсюнден хапарлагъандыла.

Владимир Лисецкий, «Газпром газораспределение Нальчик» АО-ну окъутуу-методика арасыны келечиси, газны къалай чыгъаргъанларыны, ол адамланы юйлерине къалай жетгенини, аны бла ишлеген приборланы юсюнден сейир хапар айтханды. Бегирекда печьлени къоркъуусузлу хайырланыугъа эс бургъанды, газны ийисин сезгенде, къайры билдирирге кереклисин да ангылатханды.

Тюбешиу ачыкъ ушакъ халда ётгенди. Сабийле викторинагъа да сюйюп къатышхандыла, анда соруулагъа тюз жууапла берип, къонакъланы сейирсиндирген окъуна этгендиле.

Экинчи специалист Замир Канаметов а алагъа газ бла жалчытыучу компанияда ишлегенлени юсюнден айтханды. Метрологланы, контролёрланы жууаплылыкъларын, авария-диспетчер службаны адамларыны юсюнден да билдиргенди. Сабийлени компанияны объектлерине экскурсиягъа да чакъыргъанды ол. Артда билим алып, урунуу жолларын бу бёлюмде кёрюрге сюйгенлени уа ишге сюйюп аллыкъларын билдиргенди. Дерсни ахырында къонакъла сабийлеге саугъала бергендиле.

 

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.