ЖАМАУАТ КЕЛЕЧИЛЕ ТЫНДЫРЫЛГЪАН ИШЛЕНИ КЁЗ ТУУРАДА ТУТАДЫЛА

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Ары баргъан къауумгъа регионну жол управлениясыны, сагъынылгъан министерствону, Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери киргендиле. Ала битеуда юч объектде болгъандыла.

Аланы экиси  жолладыла. Алагъа «Къоркъуусуз тап жолла» миллет проектни чеклеринде тынгылы ремонт этилгенди. Бири Огъары Малкъардан Мухол таба барады, экинчиси уа Урвань-Уштулу федерал трассаны Эски Черек-Жемтала-Сукан-Суу жолгъа къошады. Дагъыда биринчи объектде кёпюрге ремонт этиле турады. Подряд организацияны адамлары аны бир жанын сюеп бошагъандыла, мурдорун да бетон къуюп, тынгылы жарашдыргъандыла. Кёпюрге асфальт жаярыкъдыла, эки жанын да тап этерикдиле, тротуарла къурарыкъдыла, буруула, чыракъла, башха керек хар нени да орнатырыкъдыла. Ишлени барын да тамам этгенден сора, алайда жангы кёпюр боллукъду деп айтырчады. Ол алгъыннгы объектден эки кереге кенг боллукъду, кеси да 60 тонна ауурлукъгъа  чыдарыкъды.

«Огъары Малкъарда Асан улу атлы орамда жангы асфальт салып чыкъгъанларын кёргенбиз. Ол этилгени эмда анда чыракъла орнатылгъаны себепли эллилеге энди тап боллукъду, - дегенди Транспорт эмда жол мюлк министерствону жамауат советини келечиси Анзор Тхамоков. – Энди уа кёпюрню жангыртыу ишле барадыла. Жол инфраструктура тынгылы  жарашдырылады, чыракъла бла буруула орнатыладыла, къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла кёп мадар этиледи. Алайлары тау этекли тийреле болгъаны ючюн бузкъауданнга, къажау жумушлагъа да энчи эс бурургъа тийишлиди».

Алай бла, жамауатны келечилери анда болгъан кезиуде оюмларын, эслеген кемчиликлерин да министерствода эсге алгъандыла.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.