КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди. Жыйылыуну Рссейни  «Знание» биригиуюню республикада бёлюмюню таматасы, КъМКъУ-ну илму ишчиси  Андзор Дикинов къурагъанды.

Анда  Россейни жетишимлерини, айныууну, кючюню юсюнден соруулагъа къаралгъанды. Ол санда Къабарты-Малкъарны  къошумчулугъуна энчи эс берилгенди.   Депутат ВДНХ-да ётген  «Россия» халкъла аралы кёрмюч-форумда не затха бюсюрегенин да  билдиргенди.  

- Ол бек сейир кёрмючдю. Мында миллет ашладан башлап  робототехникагъа дери юлгюле  кёргюзтюледиле. Заман жеринде турмайды, жангы жетишимле да ёхтемлендиредиле. Къабарты-Малкъарны  юсюнден айтханда,  агропромышленный комплексни,  промышленностьну, туризмни, курортланы, илму-жарыкъландырыу, маданият-этнография бёлюмлени белгилерчады.

Республиканы кюню тогъузунчу декабрьге тюшеди.  «Биз ёсе келген тёлюлеге миллет энчиликни, маданиятны, адет-тёрени сакъларгъа керекбиз»,- дегенди Виктория Сергеевна.

Андзор Дикинов студентлеге республикада жашагъанланы ёхтемликлери болгъан баш жетишимлени эмда къыйматлы жерлерибизни юслеринден эсгертгенди. Ол жаланда Минги тау бла «Приэльбрусье» миллет парк тюйюлдюле, алагъа дагъыда башха-башха агропромышленный предприятияла эмда, сёзсюз, хурметге тийишли адамларыбыз къошуладыла.

- Къабарты-Малкъарда жашагъанла бюгюнлюкде да эски адетлени бузмазгъа кюрешедиле - таматагъа, тиширыугъа да  энчи кёзден къарайдыла.  Юйюрню сыйын-намысын багъалай биледиле, - дегенди Андзор Хасанбиевич.

Ахырында Виктория Родина студентлеге не заманда да кеслерине ышаныргъа кереклисин айтханды. Аны бла бирге уллу  жетишимлеге итиниулюкню эм    муратларына  жетиуню   тежегенди.  Россейни халкъыны жетишимлери  энчи адамланы тирнекликлери бла къуралгъаны  уа анга  ахшы юлгю болгъанын чертгенди.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.