КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди. Жыйылыуну Рссейни  «Знание» биригиуюню республикада бёлюмюню таматасы, КъМКъУ-ну илму ишчиси  Андзор Дикинов къурагъанды.

Анда  Россейни жетишимлерини, айныууну, кючюню юсюнден соруулагъа къаралгъанды. Ол санда Къабарты-Малкъарны  къошумчулугъуна энчи эс берилгенди.   Депутат ВДНХ-да ётген  «Россия» халкъла аралы кёрмюч-форумда не затха бюсюрегенин да  билдиргенди.  

- Ол бек сейир кёрмючдю. Мында миллет ашладан башлап  робототехникагъа дери юлгюле  кёргюзтюледиле. Заман жеринде турмайды, жангы жетишимле да ёхтемлендиредиле. Къабарты-Малкъарны  юсюнден айтханда,  агропромышленный комплексни,  промышленностьну, туризмни, курортланы, илму-жарыкъландырыу, маданият-этнография бёлюмлени белгилерчады.

Республиканы кюню тогъузунчу декабрьге тюшеди.  «Биз ёсе келген тёлюлеге миллет энчиликни, маданиятны, адет-тёрени сакъларгъа керекбиз»,- дегенди Виктория Сергеевна.

Андзор Дикинов студентлеге республикада жашагъанланы ёхтемликлери болгъан баш жетишимлени эмда къыйматлы жерлерибизни юслеринден эсгертгенди. Ол жаланда Минги тау бла «Приэльбрусье» миллет парк тюйюлдюле, алагъа дагъыда башха-башха агропромышленный предприятияла эмда, сёзсюз, хурметге тийишли адамларыбыз къошуладыла.

- Къабарты-Малкъарда жашагъанла бюгюнлюкде да эски адетлени бузмазгъа кюрешедиле - таматагъа, тиширыугъа да  энчи кёзден къарайдыла.  Юйюрню сыйын-намысын багъалай биледиле, - дегенди Андзор Хасанбиевич.

Ахырында Виктория Родина студентлеге не заманда да кеслерине ышаныргъа кереклисин айтханды. Аны бла бирге уллу  жетишимлеге итиниулюкню эм    муратларына  жетиуню   тежегенди.  Россейни халкъыны жетишимлери  энчи адамланы тирнекликлери бла къуралгъаны  уа анга  ахшы юлгю болгъанын чертгенди.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.

18.07.2024 - 09:04

СУУЛАДА АЧЫМАЗЧА

Жай кезиуде суулада, кёлледе ачыгъанланы саны ёсгенин МЧС дайым билдиргенлей турады.

18.07.2024 - 09:04

АЙЫРМАЛЫ ПРОЕКТЛЕ ЖАРАШДЫРГЪАН СТУДЕНТЛЕГЕ – ДИПЛОМЛА

Россейде бийик билим берген учрежденияланы эм иги 112 стартап-проектлерини санында экисин Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери жарашдыргъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-арас

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.