ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны ачардан алгъа партия проектни магъанасыны, аны чеклеринде тамамланнган жумушланы юслеринден къысха билдириу этилгенди.   

 Партияны регион бёлюмю Урунуу эм социал къоруулау министерство бла бирге абаданлагъа социал себепликни мадарларын толтурадыла. Энчи эс тамата тёлюню келечилерин жамауат, культура жашаугъа сингдириуге бурулады. Ол мурат бла регион бёлюмню толтуруу комитети тюбешиуле, ушакъла, солуу ингирле, концертле, тюрлю-тюрлю конкурсла, кёрмючле къурайды. Ала бла бирге приёмла бардырылып, жарсыуланы юслеринден билдирир онг да барды.

Проектни чеклеринде «Кюмюш волонтёрла» эм саулукълу жашауну ниетлерин жайыу бла кюрешген «Анна валеология клуб» жамауат организация бла байламлыкъла къуралгъандыла. Къысха айтханда, тамата тёлюге болушлукъгъа бурулгъан жумушла партияны халкъ программасына киреди, деп билдиргендиле бизге KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтдан.

- Бу артыкъда керекли проектни жашауда бардыргъанда тирилик, ачыкълыкъ ючюн жюрегимден ыразылыкъны айтыргъа сюеме. Битеу бу жылланы ичинде башламчылыкъланы сиз, тамата тёлю, этгенигиз а бютюнда магъаналыды, - дегенди жыйылыуда КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси, «Тамата тёлю» проектни регион бёлюмюн жашауда бардырыугъа жууаплы Тюбейланы Альберт.

Партия проектни тамамлауда артыкъда тири «кюмюш волонтёрла» «Единая Россияны» регион бёлюмюню Ыразылыгъы бла саугъаланнгандыла. «Анна валеология клуб» жамауат организацияны келечилери уа къууанчлы жыйылыугъа келгенлеге концерт кёргюзтгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.