ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны ачардан алгъа партия проектни магъанасыны, аны чеклеринде тамамланнган жумушланы юслеринден къысха билдириу этилгенди.   

 Партияны регион бёлюмю Урунуу эм социал къоруулау министерство бла бирге абаданлагъа социал себепликни мадарларын толтурадыла. Энчи эс тамата тёлюню келечилерин жамауат, культура жашаугъа сингдириуге бурулады. Ол мурат бла регион бёлюмню толтуруу комитети тюбешиуле, ушакъла, солуу ингирле, концертле, тюрлю-тюрлю конкурсла, кёрмючле къурайды. Ала бла бирге приёмла бардырылып, жарсыуланы юслеринден билдирир онг да барды.

Проектни чеклеринде «Кюмюш волонтёрла» эм саулукълу жашауну ниетлерин жайыу бла кюрешген «Анна валеология клуб» жамауат организация бла байламлыкъла къуралгъандыла. Къысха айтханда, тамата тёлюге болушлукъгъа бурулгъан жумушла партияны халкъ программасына киреди, деп билдиргендиле бизге KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтдан.

- Бу артыкъда керекли проектни жашауда бардыргъанда тирилик, ачыкълыкъ ючюн жюрегимден ыразылыкъны айтыргъа сюеме. Битеу бу жылланы ичинде башламчылыкъланы сиз, тамата тёлю, этгенигиз а бютюнда магъаналыды, - дегенди жыйылыуда КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси, «Тамата тёлю» проектни регион бёлюмюн жашауда бардырыугъа жууаплы Тюбейланы Альберт.

Партия проектни тамамлауда артыкъда тири «кюмюш волонтёрла» «Единая Россияны» регион бёлюмюню Ыразылыгъы бла саугъаланнгандыла. «Анна валеология клуб» жамауат организацияны келечилери уа къууанчлы жыйылыугъа келгенлеге концерт кёргюзтгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.