БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди. Аны право, экономики эм финансла институт бла жаш тёлю политика эм юйретиу ишни бардырыу управление къурагъандыла.  

Болжаллы халда университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Мурат Гукепшоков заман табып келгени ючюн вузну атындан къонакъгъа ыразылыгъын билдиргенди. 

- Бизни жерлешибиз, университетни выпускниги быллай уллу къырал къуллукъда ишлегени бла бек ётемленебиз. Эсге сала айтсакъ, былтыр вуз токъсанжыллыгъын белгилегенди. Бюгюнлюкде мында жыйырма мингден артыкъ студент окъуйду, преподавательлени саны да юч мингден атлайды.  Учрежденияны баш борчу билим бериуде, илмуда да алчы болургъады. Аны бла бирге, не заманда жаш тёлюню патриот сезимде юйретиуге, Ата журтларын сюйдюрюуге аслам эс бурулады.  Ол себепден Адальби Люлевичча къырал жанлы инсанла, чынтты патриотла бла тюбешиуле бизге бютюн магъаналыдыла, - дегенди Мурат Гукепшоков.

Ызы бла ол къонакъгъа университетни токъсанжыллыгъына аталгъан «90 лет КБГУ: люди и события» эм «Бессмертный полк КБГУ» китапланы да саугъалагъанды. 

Адальби Шхагошев да чакъыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди эм не заманда да бери сюйюп келиучюсюн айтханды.

Ол жаш адамлагъа бюгюнлюкде жангылыкълагъа энчи кёзден - «фильтрация» халда къараргъа кереклисин да билдиргенди. Ол себепден эсепле чыгъарырдан алгъа бир жанына тынгылап къоймай, башхалагъа да къулакъ салыргъа кереклисин эсгертгенди. 

Соруулагъа жууап бере, ол бусагъатда геополитика жаны бла эки магъаналы соруу кесине эс бурдургъанлай тургъанын ачыкълагъанды: Жууукъ Восток – израиль-палестина къаугъа эм энчи аскер операция. Биринчиси уллу урушха айланырына къоркъуу салгъанын да букъдурмагъанды.

- Сектора Газада болум тюрленмесе, анга онла бла къыралла къатышырыкъдыла. Къысха заманда аслам сабий, къарт да ёлгени уа аны кюйсюзлюгюн кёргюзтеди.

 Украинаны юсюнден айтханда, бюгюнлюкде Россей Федерация тюзлюкню къайтарыргъа, инсанларыны къоркъуусузлугъун жалчытыргъа итинеди. НАТО блок чегибизге иги да жууукълашханды. Болсада аны къужур умуту толлукъ тюйюлдю. Россей къайсы бир жаугъа да къажау тураллыкъ кючлю къыралды. Бизни баш борчубуз къоркъуусузлукъ сакъланырча эм экономика да айнырча этергеди. Аны ючюн бирликни, ахшы адет-тёрелени сакълай билирге керекди.

Ызы бла къонакъ студентлени эм мында ишлегенлени да сорууларына жууаплагъанды. Ала кёп тюрлю темалагъа соруула бергендиле. Сёз ючюн, онбеш жылдан республикада къаллай тюрлениуле боллукъларыны, коррупциягъа къажау турууну, жаш специалистлени иш бла жалчытыуну, депутатны ишини юсюнден эм башхала.

Политик республика болгъан амалларын толу хайырланса, онбеш жылдан жыйырма алчы регионну санына кирлигин билдиргенди. Коррупцияны юсюнден айтханда уа, аны къурутур ючюн дайым уллу иш бардырылгъанын эсге салгъанды.

Жаш адамланы иш бла жалчытырча да Къырал Думада целевой халда кирип окъурча программагъа къарала турады. Ол айтханыча, бу шарт жаш адамгъа усталыгъын алгъадан иги ойлап сайларына болушурукъду.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.