МИЛЛЕТ ПРОЕКТНИ ЖАШАУДА БАРДЫРЫУГЪА ТЁРТ ЖЫЛГЪА 4,5 МИЛЛИАРД СОМ БЁЛЮННГЕНДИ

Ахыр тёрт жылны ичинде Къабарты-Малкъар «Саулукъ сакълау» миллет проектни алты федерал проектине къатышады. Былтырдан башлап «Медицинаны биринчи бёлюмюн тынгылы жангыртыу» программа да миллет проектлеге къошулгъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда «правительстволу сагъатда» саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов айтхан эди.

Ахыр беш жылны ичинде   миллет проектни жумушларын тамамлаугъа республикагъа  4,58 млрд. сом берилгенди. Ол санда быйылгъа   1335,8 млн. сом салыннганды,  белгиленнген жумушла  77,4 процентге толтурулгъандыла. «2022 жылгъа  салыннган борчла толусунлай тамамланнгандыла. Былтыр а миллет проектге бир ненча Федерал программа къошулгъанды, ол санда  «Саулукъну игилендириуге бурулгъан медицина реабилитация» программа  да. Аны жашауда бардырыугъа эки жылгъа   329,15 млн. сом бёлюннгенди»,-деп чертгенди Рустам Михайлович.

Дагъыда «КъМР-де кенгертилген  неонатальный скринингни жалчытыу», «Сахарный диабетге къажау» эм башха программала да толтуруладыла.

-РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну шартларына кёре, Къабарты-Малкъар «Саулукъ сакълау» миллет проектни эмда РФ-ни «Саулукъ сакълауну айнытыу» къырал программасын жашауда бардыргъан алчы  регионду. Ол ведомствону коллегиясыны жыйылыуунда  ачыкъ этилгенди,-дегенди докладчы эм миллет проектни чеклеринде толтурулгъан жумушланы юслеринден тынгылы айтханды.

Ол санда, КъМР-де жюрек-къан тамырланы аурууларына къажау» регион программаны жашауда бардырыугъа быйыл   140,5 млн. сом берилгенди, 1 ноябрьни тарихлерине кёре, аны чеклеринде белгиленнген жумушла 87 процентге толтурулгъандыла, къоранчла   122,2 млн. сомгъа жетгендиле.

Къан тамырланы бакъгъан эки республикалы араны бла къан тамырланы бёлюмлерин медицина оборудование бла жалчытыугъа   58,2 млн. сом берилгенди.

Ол санда  «Кардиология диспансерге»   компьютер  рентген  томограф келтирилгенди, бюгюнлюкде ол толу кючю бла ишлейди. Республикалы клиника больницада къан тамырланы бакъгъан бёлюмге   ЛФК кабинетге керекли оборудование сатып алыннганды,   кинезотерапияны столуна саусузгъа жатаргъа болушлукъгъа керекли затла да келтирилгендиле.

Республикалы бюджетден бёлюннген ахчагъа КТ аппаратны орнатырча отоу къуралгъанды. Алай бла битеу тёрт бёлюмге да керекли оборудование келтирилгенди.

2020 жылдан бери уа республикада жюрек-къан тамырланы аурууларыны профилактикасыны чеклеринде диспансер къарауда болгъанланы   дарманла бла жалчытыуну программасы ишлейди. Къан тамырланы аурууларындан къыйналгъанла  амбулатория къараудан ётгенде дарманлагъа 52,2 миллион сом бёлюннгенди. 

   Жюрекни ишемический аурууун багъыуда бийик технологиялы мадарла кенг  хайырланылгъанларын белгилегенди Рустам Калибатов. Былтыр къан тамырлагъа 1358 операция бардырылгъанды, быйылны 9 айында уа – 1080 операция. Дагъыда   башны бла боюнну къан тамырларын Рентгенэндоваскулярный  амал бла багъыу да кенгертилгенди.

«Онкология ауруулагъа къажау» регион программагъа   606,3 млн. сом бёлюннгенди. «Онкология диспансерге» УЗИ  аппаратла,  эки фотомикроскоп, дуоденоскоп келтирилгендиле, ала барысы да толу кючлери бла ишлейдиле.

Онкология диспансерни къурулушун   жангыртыугъа  577,1 млн. сом салыннганды.   Анда 250  жер боллукъду, бюгюнлюкде мекямны хазырлыгъы 22 процентге жетеди.

«КъМР-де медико-санитар болушлукъну биринчи бёлюмюн айнытыу» регион проектни жашауда бардырыугъа  40,3 млн. сом салыннганды, бюгюнлюкде ол 92,6 процентге толтурулгъанды, къоранчла  37,3 млн. сом болгъандыла.

Сёз медицина организацияланы тийишли оборудование бла жалчытыуну юсюнден да баргъанды. Былтыр битеу да бирге 77 оборудование сатып алыннганды, бу жумушлагъа  128,9 млн. сом къоратылгъанды. Ол санда Республикалы клиника больницагъа бла аллергология арагъа тийишли оборудованияны орнатыргъа отоуланы хазырлаугъа 7,1 млн. сом берилгенди.

Быйыл медицина  реабилитацияны программасыны чеклеринде медицина керекле бла жалчытыугъа   238,6 млн. сом къоратылгъанды. Медицина учреждениялагъа реабилитация мадарлагъа 176 оборудование сатып алыргъа белгиленеди, бюгюнлюкде аладан 164 келтирилгенди, ол санда  магнитотерапевт  аппаратла,   лазер терапия, электрокардиографла,   магнит нейростимуляторла эм башхала.

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.