Iуащхьэмахуэ зыгъэпсэхупIэм лэжьэгъуэ пIалъэр щаублэ

ЩэкIуэгъуэм и 20-м Iуащ­хьэмахуэ зыгъэпсэхупIэм бгыщхьэм лъэрыжэкIэ къе­жэ­хыныр къы­щызэIуахащ. Кавказ.РФ Iуэ­хущIапIэм и унафэщIхэм я гъусэу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек абы зы­хуэ­зы­гъэ­хьэзыра зы­гъэп­сэ­ху­пIэм и турист ухуэ­ныгъэхэм я Iуэху зыIутым зыщигъэ­гъуэ­защ. 

Дунейр уэфI хъумэ, къытпэщылъ тхьэмахуэм, щэкIуэгъуэм и 21-м, метр 3455 - 3847-кIэ хым щхьэщыт «Мир-Гарабаши» кIапсэ гъуэгум и ещанэ къудамэм лэжьэн щIидзэнущ. 
Мурад зэращIэм тету, кIап­сэ гъуэгухэм я станцхэм гъэ­лъэгъуапIэрэ сурэт зытрегъэхыпIэрэ иIэнущ. 
Мыгувэу къызэIуахынущ автотранспорт 800-м нэс зэ­ры­хуэну гъэувыпIэр. Азау псы­хъуэм кIуэну автобусхэр гъуэгум трагъэувэнущ. 
 КъежэхыпIэ лъагъуэу километр 17-м нэс щызэрагъэпэщащ Iуащхьэмахуэ. Ахэр дунейм и щытыкIэм елъытауэ ягъэлэжьэнущ. Сабийхэм папщIэ лъэрыжэ гъуэгущIэхэри ящI, бугель IэмалкIэ удэзышей Iэмэпсымэ хэту. 
2024 гъэм иджыри кIапсэ гъуэгуитIрэ лъэрыжэкIэ къы­щыбжыхь хъуну, километрих зи кIыхьагъ лъагъуэрэ яутIып­щынущ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н