Хьэсанэ Мурат ягъэлъапIэ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и УнафэкIэ самбэ спорт лIэужьыгъуэр цIыхубэм зэрахихьэм, илъэс куэд хъуауэ псэ хьэ­лэлкIэ зэрылэжьам папщIэ Адыгэ Республикэм щыщ самбист цIэры­Iуэ Хьэсанэ Мурат «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэ зиIэ медалыр къыхуагъэфэщащ. 

- Мурат бэнакIуэ къызэрымыкIуэщ, урысейпсо, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм мызэ-мытIэу пашэ щыхъуащ. Егъэлея лъэпкъ хэмыту жысIэфынущ ар ди республикэм и спорт ехъулIэныгъэм и дамыгъэу. УФ-м и Къэрал Думэм и депутат къулыкъум зэрыпэрытым къы­дэкIуэу, Хьэсанэм иджыри спортыр егъэфIэкIуэным гуащIэшхуэ хелъхьэ, Адыгейм и псэукIэ-экономикэ зыу­жьыныгъэм жыджэру хуолажьэ. Ди щIыналъэм къыбгъэдэкIыу Парламентым зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ ди хэку цIыкIум, ди цIыхубэм яфI зыхэлъ Iуэху куэд ипэкIэ егъэкIуатэ, - щитхащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат и телеграм-каналым. 
Iэтащхьэм жиIащ самбэ спорт лIэужьыгъуэр Адыгейм спортым и лейуэ къызэрыщалъытэр. Абы зыхуа­гъасэ ныбжьыщIэ 1800-м, абыхэм ядэлажьэр пщIэшхуэ зиIэ тренер цIэ­рыIуэхэщ. Зэгуэрым СамбомкIэ Мейкъуапэ дэта школыр дуней псом щыпашэу щытащ. 60 гъэхэм Адамий къуа­жэм цIыкIухэр гъэсэн щыщIизащ Къудей Мурат. ИужькIэ Адыгейм щы­лэжьащ ГъукIэл Аслъэнбэч, Дэхъужь Шумахуэ, Iэщын Алик сымэ я нэIэм щIэт секцэхэр. 
Самбом и зыужьыныгъэр нэхъыбэу зрапхыр Куэблэ Екъуб и цIэрщ. Абы и фIыгъэкIэ Адыгейм и спортсменхэр дуней псом къыщацIыхуауэ щытащ. Иджыри куэдым ящIэж абы и гъэсакIуэхэу Костоков Гъумер, Невзоров Владимир, Хьэпай Iэрамбий, Емыжь Iэрамбий, нэгъуэщIхэри. 
Адыгэ самбист цIэрыIуэ Хьэсанэ Мурат и ехъулIэныгъэхэм я фIыгъэкIэ, республикэм и мызакъуэу, ди къэралми самбом зыщиужьащ. 
Адыгейм и Куэшхьэблэ районым щыщ Еджэрыкъуей къуажэм къыщалъ­хуа Хьэсанэ Мурат дуней псом 11-рэ и чемпион хъуащ, Дунейпсо кубокыр 8 къихьащ, Европэм 5 щытекIуащ, 19-рэ къэралым дыщэр щызыIэригъэхьащ. Илъэс пщыкIутхум щIигъукIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и капитану щытащ ар икIи зыхэт спорт лIэужьыгъуэм щынэхъ лъэщ дыдэу куэдрэ къалъытащ. Абы самбомкIэ къэралми дунейми къыщыпэлъэщын щыIакъым 1993 - 2006 гъэхэм.
Мейкъуапэ дэт Адыгэ къэрал университетым и спорт факультетым зэрыщеджэм хуэдэурэ, Самбомрэ дзюдомкIэ олимп резервым и школым зыщигъэсащ. Ар хэтащ Невзоров Виктор, ­Себелев Александр, Щхьэлахъуэхэ Ва­­лентинрэ Русланрэ ягъасэ гупхэм.
1980 гъэм Москва щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп джэгухэм жэз медалыр къыщызыхьа Емыжь Iэрамбий Хьэсанэ Мурат и тренеру щытащ. Мурат жэуаплыныгъэшхуэ хэлъу зигъа­сэу­рэ, Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщ хъуащ. Зыхэта зэхьэзэхуэхэм Мурат зыри къыщытекIуакъым икIи илъэсибгъукIэ зэкIэлъхьэужьу (1998 - 2006 гъэхэм) дуней псом и чемпион хъуащ! Аращ «Самбом и пащтыхь» къыщIыфIащари. Абы къы­хуа­гъэ­фэщащ «СамбомкIэ спортым щIыхь зиIэ и мастер», Зэныбжьэгъугъэм и орден дамыгъэ лъапIэхэр, нэ­гъуэщIхэри. 
НэщIэпыджэ Замирэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н