ГАЗНЫ ХАЙЫРЛАНЫУГЪА САКЪ БОЛУГЪУЗ!

Къышда юйледе от тюшюуну баш сылтауларындан бири – газ бла ишлеген приборланы тапсыз хайырланыуду. Адамла тийишли жорукъланы сансыз этедиле, колонкаланы бла котёлланы бек къаты ишлетедиле, аны ючюн а ала не бузуладыла неда от саладыла. Бу кезиуде аллай оборудованияны къоркъуусуз  ишлетирча не зат этерге керекди? Аны юсюнден Къабарты-Малкъарны от тюшюуге къажау – къутхарыу службасыны специалистлери айтхандыла.

Биринчиден, газ бла ишлеген приборланы жаланда тийишли сертификатлары болгъан организациялада сатып алыгъыз. Билмеген адамладан аллай затланы, газ баллонланы да алмагъыз!

Хайырланыуда Жорукъла

Газ плитаны ишлетирден алгъа аны кранлары бары да жабылып тургъанын кёрюгюз. Ызы бла сирнекни къабындырып, конфоркагъа жетдиригиз, газны уа андан сора жиберигиз. Аны оту кёксюлдюм болургъа, кеси да шош жанаргъа керекди.

Ожакъгъа къарагъыз

Газ толусунлай кюерча, анга тийишлисича аллай бир хауа керекди. Ызы бла ол ожакъ бла тышына кетеди. Алай болурча ожакъ хауаны тартыргъа керекди. Аны билирча тешигине неда колонканы кёзюне къагъыт юзюкню жетдиригиз: ол анга жабыша эсе – тапды.

Угар газ

Кёк отлукъну кюйдюрген къайсы прибордан да чыгъады ол. Бу газ кёзге кёрюнмейди, аны ийиси да жокъду. Адам солууу бла аны юч кере тартса, ёлюрге боллукъду. Хауада аны 0,1 процент къошагъы уа бир сагъатны ичинде ёлтюреди.

        Бу затланы этерге жарамайды:

— газ быргъылагъа абериле къысаргъа (алай этсегиз, аланы къошакъ жерлери бузулургъа, алайларындан а газ чыгъып башларгъа боллукъдула);

— плитаны жандырып, аны башында быстыр неда башха зат къургъакъсытыргъа;

— газ приборланы, баллонланы, башха затланы кесигиз жеринден жерине кёчюрюрге, алагъа ремонт этерге;

— ишлей тургъан газ приборланы къоюп кетерге;

— сабийлеге эмда къоркъуусузлукъну жорукъларын билмегенлеге аллай затлагъа тиерге, хайырланыргъа къояргъа;

— газ чыкъгъан жерлени аберини къабындырып излерге (жаланда сапын кёмюкню хайырланыргъа жарайды);

— ишлей тургъан газ печни, къатында терк къабыныргъа боллукъ затланы тутаргъа;

— отоуланы газ неда плита бла жылытыргъа;

— газ приборла тургъан отоулада солургъа неда жукъларгъа.

Газ чыгъа эсе уа?

Аны ийисин сезе эсегиз, къайда да ол отоуда абери къабындырмагъыз, чыракъны да жандырмагъыз. Олсагъат окъуна газ быргъыны кранын бегитигиз, терезелени, эшиклени да кенг ачыгъыз. Ызы бла газ службагъа «04» (стационар телефондан), «104» неда «112» (сотовый телефондан) сёлешигиз.

Хурметли жамауат! Газны эмда аны бла ишлеген приборланы хайырланнганда бек сакъ болугъуз, кесигизни, юйюгюзню да от тюшюуден сакъларгъа кюрешигиз!

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.