ЧЕРЕКЛЕНИ ЖАГЪАЛАРЫН ТАЗАЛАРЫКЪДЫЛА

Запад-Каспий суу управленияны кезиулю кенгеши кёп болмай Нальчикде ётгенди. Ары келгенлеге республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров салам берип, ал сёзюн айтханды. Жыйылыугъа федерал, регион эмда жер-жерли власть органланы, илму-излем учрежденияланы, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.

Кенгешде округда суу-мюлк комплексни айнытыуда жумушланы сюзгендиле. Дагъыда управленияны быйылгъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла, келир жылгъа хазырланыу жаны бла не зат этерге кереклисин да айтхандыла.

Къабарты-Малкъарны суу мюлкюню юсюнден табийгъат байлыкъла эмда экология министр Шауаланы Илияс хапарлагъанды. Ол айтханыча, быллай объектлени экология жаны бла игилендириу, алада къоркъуусузлукъну жалчытыу да баш магъаналы борчладыла.

Бизде эллени чеклеринде суу объектлени барыны да жагъаларыны узунлугъу 744 километр болады. Аланы кючлендириу жаны бла жыл сайын мадар этиледи. Быйыл да, сагъынылгъан Управленияны эмда суу ресурсланы Федерал агентствосуну болушлугъу бла тийишли ишлеге къыралны бюджетинден 155 миллион сом жиберилгенди. Бу ахчагъа 9,7 километр участкада ишле бардырыллыкъдыла.

Дагъыда, министр билдиргеннге кёре, Малка сууну Прохладнный шахарны къатында кесегини жагъасын кючлендириу ишлеге 58 миллион сом бёлюннгенди. Элбрус районда Басхан сууну экологиясын игилендирирге жюзден аслам миллион сом жиберилгенди. Саулай айтханда, 314,5 миллион сом субсидияла эмда субвенцияла берилгендиле. Объектлени барында да ишле башланнгандыла, быйылны ахырына дери тамам этилликдиле.

 Министерство Росводресурслагъа бизни республикада талай череклени жагъаларын кючлендириу жаны бла оюмларын жибергенди. Дагъыда келир эки жылны ичинде Басхан, Черек, Герхожан эм Куркужин сууланы бир-бир жерлерин юзмезден тазаларгъа умут этиледи.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.