ХЬЭСАНЭ МУРАТ ПСОМИ ЯТОКIУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, Мэзкуу областым и Красногорск къалэм грэпплинг, грепплинг-ги спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ дунейпсо чемпионатрэ пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэрэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам нэмыщI, абы кърихьэлIащ Индием, Къэзахъстаным, Тыркум, Узбекистаным, Алжирым, нэгъуэщIхэми я спортсменхэр, псори зэхэту 1000-м щIигъу.

Ди гуапэ зэрыхъущи, къэралым и щIыхьыр яхъумэу зэхьэзэхуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэхэри. Абыхэм ящыщу килограмм 92-рэ хъухэм я деж щыбанэ Хьэсанэ Мурат иригъэкIуэкIа зэIущIиплIыр къихьри, дуней псом и чемпион хъуащ. Хьэсанэм и тренерыр Шыхъуэстэн Русланщ.
Дунейпсо чемпионатым и домбеякъ медалыр къихьащ килограмм 62-м зыкъыщызыгъэлъагъуэ Мэш Алим. 
 

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.