Маданиятыбызны ким къалай биледи?

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосунда «Мен россейлиме!» деген регион проектге жораланнган жыйылыу болгъанды. Анга  КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов бла жаш тёлюню ишлери жаны  бла  министр Азамат Люев къатышхандыла.

Проект ёсюп келген тёлюню патриот ниетде юйретиуге, Ата журтха, аны тарыхына, маданиятына бла адет-тёрелерине сюймеклик эмда кертичилик сезимлени къозгъар мурат бла жарашдырылгъанды. Кеси да быйыл ноябрьден башлап 2024 жылны февраль айына дери бардырыллыкъды. Ол кезиуню ичинде волонтёр къауумла маданиятха жораланнган эришиуле къурарыкъдыла, видеороликле жарашдырлыкъдыла, хапарла жазарыкъдыла. Аладан сора да, республиканы айнытыу жаны бла «Келир заманны фабрикасы» деген конкурс эмда «Россейни кючю» деген ат бла аскер-спорт оюнла да ётерикдиле.
Регион проектге школчула, энчи орта билим ала тургъан жаш адамла эмда бийик окъуу юйлени студентлери, жаш алимле да къатышыргъа боллукъдула.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды