«Урысейм и сабийхэр-2023»

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэ­лъыплъы­нымкIэ и управленэм щызэхэтащ «Урысейм и сабийхэр-2023» Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр республикэм щэкIуэ­гъуэм и 13 - 22-хэм зэрыщекIуэкIы­-нум щытепсэлъыхьа зэIущIэ. 

Iуэхумкiэ я мурадыр щIалэгъуалэр наркоманием демыгъэхьэхынырщ, ахэр наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным пыщIа щIэпхъаджагъэм хашэныр къэ­мыгъэхъунырщ, апхуэдэуи афиянхэкIхэр зэхьэлIэным кърикIуэм, ар щэным зыпызыщIэм жэуап зэрихьым жылагъуэр щыгъуазэ щIы­нырщ. 
Къызэрыхагъэщащи, Къэбэрдей-­Балъкъэрым и щIыналъэ псоми щрагъэкIуэкIынущ мы Iуэхухэр, балигъ ­мыхъуахэм гурагъэIуэнущ нарко­тик­хэкIыр зэхьэлIэным и зэра­ныгъэр. Апхуэдэуи ныбжьыщIэхэр куэду щы­зэхуэс щIыпIэхэр, псэупIэхэр,  нэгу­зегъэу­жьы­пIэхэмрэ сату щIапIэхэмрэ щIапщытыкIынущ, наркотик зэзы­хьэ­лIэ­хэр къыщIэгъэщыным хуэгъэзауэ. 
НаркотикхэкIхэмрэ акъылыр зы­гъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным пэщIэт лэжьыгъэм хэтынущ КъБР-м щыIэ МВД-м, Урысей ФСИН-м и Уп­равленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м ­Узыншагъэр хъумэнымкIэ, Егъэджэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, ЩIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ, ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэ­щынымкIэ, социальнэу хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ министерствэхэм я лIыкIуэхэр. 
БАХЪСЭН  Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.