Демидов Александр и къулыкъущIэ

Урысейм и ФСИН-м и унафэщI Гостев Аркадий КъБР-м щыIэ я къулыкъущIапIэм унафэщIу ягъэувар абы щылажьэхэм яригъэцIыхуащ. 

Видео-конференц зэпы­щIэныгъэм тету екIуэкIа зэIущIэм хэтащ республикэм и Iэтащхьэр, къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэр, Управленэм и гупыр. Республикэ УФСИН-м и унафэщI къулыкъур дзыхь хуащIащ къэрал кIуэцI ­къу­лы­къум и полковник Демидов Александр.
Гостев Аркадий зэрыжиIащи, Демидовым уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм лэ­жьэн щыщIидзащ 1998    гъэм. Тезырхэр щагъэзэ­кIуэж IуэхущIапIэм и хъу­макIуэ ротэм и взводым и командиру иригъажьэри, Урысей ФСИН-м и щIыналъэ ­IэнатIэм и унафэщIым и ­къуэдзэу лэжьащ. 
- Къулыкъум пэрыувам къы­пэщытщ дзыхь къыхуа­щIа IэнатIэхэм я щытыкIэр зригъэщIэну, Управленэм и гупым я къалэнхэр зыхуей хуэзэу ягъэзэщIэныр къызэ­ригъэпэщыну, - къыхигъэщащ ведомствэм и Iэтащхьэм. 
Урысей ФСИН-м и уна­фэщIыр щхьэхуэу тепсэ­лъы­хьащ гулъытэ хэха зыхуэ­щIыпхъэ Iуэхухэм, абы я лэжьакIуэхэр зэщIэкъуауэ, хабзэ яхэлъу щытын зэры­хуейм. 
Гостев Аркадий къыхигъэщащ тезырыр щагъэзэкIуэж IуэхущIапIэхэм лэжьапIэ IэнатIэ нэхъыбэ къыщызэIуах зэрыхъуар икIи щIэупщIэ зиIэ хьэпшыпхэр къыщIэгъэкIыныр, властым и ор­ганхэр зыхуеину Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр, абы зы­хъумэжыныгъэ-промыш­-леннэ комплексым ифI зыпылъхэри хыхьэу, къызэгъэпэщынымкIэ хэкIыпIэхэр къазэрыдэкIуэр. 
 УнафэщIым жиIащ къапэщыт къалэнхэр ехъулIэныгъэ хэлъу зэфIэхыныр ведомствэхэм я зэдэлэжьэныгъэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэми, властым и органхэми хуэдэу, куэдкIэ зэрелъытар. 
А къалэнхэм язщ, 2024 гъэм щIышылэм и 1-м щы­щIэдзауэ зэщIыгъуу пхагъэкIын хуей «Урысей Федерацэм суд унафэкIэ тезыр зыщытралъхьахэм я къуаншагъэхэр зэрырагъэзэ­кIуэ­жыну щIыкIэхэм ятеухуауэ» Федеральнэ законым и Iы­-хьэ хэхахэр гъэзэщIэныр. 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек къыщыпсалъэм къыхигъэщащ уголовнэ-гъэ­зэ­щIакIуэ IэнатIэм влас­тым и органхэр адэкIи зэрыдэ­лэ­жьэнур икIи щIыналъэ ­УФСИН-м и унафэщIу ягъэувам ехъулIэныгъэхэр иIэну ехъуэхъуащ. 
Демидов Александр Урысей ФСИН-м и унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ апхуэдэ дзыхь къызэрырагъэзам ­папщIэ, икIи жиIащ респуб­ликэ УИС-м къыпэщыт къалэнхэр зэфIэхыным, хабзэ­хъумэ IэнатIэхэмрэ властым и органхэмрэ ядэлэжьэныр гъэбыдэным зэрыхуэ­хьэзэ­рыр. 

 УЭРДОКЪУЭ Женя.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н