ЗэфIагъэкIамрэ къапэщылъымрэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм илъэс блэкIам къехъулIахэр къыщапщыта, дызыхуэкIуэ илъэсым зы­хуагъэувыж мурадхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Зэхуэсым кърихьэлIащ щIыналъэ Правительствэм хэтхэмрэ муниципальнэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэмрэ. 

ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КIуэкIуэ Казбек жиIащ: «Дэ къалэн нэхъыщхьэу диIэр 2023 гъэм яухын хуей ухуэныгъэхэр и кIэм нэдгъэсынырщ. КъинэмыщIауэ, 2024 гъэм дызэлэжьынухэми дегупсысыпхъэщ. Жы­лагъуэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ ухуэныгъэхэр къахэдгъэхъуэнущ абыхэм. Языныкъуэ лэ­жьыгъэхэм щIыналъэхэм дыщы­теп­сэ­лъы­хьауэ щытащ, адрейхэр - щIэуэ къыхэдгъэхьэнущ. Къэу­нэхуну илъэ­сым и бюджетыр япэ къеджэгъуэм пхыкIащ, ­етIуанэ ­къеджэгъуэм ирихьэлIэу зэхъуэ­кIыныгъэ гуэрхэр хьэзыр мэхъу, ди фейдэ хэлъуи, 2024 гъэм мы­хьэнэ нэхъ зэттыну лъэны­къуэхэм дриплъэжын хуейщ». 
Утыкум къыщыпсэлъащ Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий. Абы къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ дызэрыт илъэсым яIэ ехъулIэныгъэхэм. 
2023 гъэм и мазибгъу блэкIам къызэрагъэлъагъуэмкIэ, республикэр мыпхуэдэ ефIэкIуэныгъэ мардэм тетщ: промышленностыр - проценти 102,5-рэ, мэкъумэшыр - проценти 109,9-рэ, ухуэныгъэр - проценти 109,8-рэ, сатум щызекIуэ мылъкур - проценти 109,2-рэ, цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэ­щIэныр - проценти 114,2-рэ, улахуэ яIэрыхьэр - проценти 106,2-рэ, улахуэ ягъэувыр - проценти 112,7-рэ, ар щIышылэ-шыщхьэуIу ма­зэхэм къриубыдэу сом 38153,2-рэ мэхъу. Республикэм и бюджетым щIышылэ-жэп­уэгъуэ мазэхэм я зэхуакум хэхъуэу проценти 111-рэ къигъэлъэгъуащ, хэхъуэм техуэ на­логыр - проценти 140-рэ, НДФЛ - проценти 113-рэ, IуэхущIапIэхэм я мылъкум техуэр - проценти 110-рэ. 
Правительствэм хэтхэм унафэ щхьэхуэхэр хуащIащ, зэIущIэм къыщаIэта Iуэхухэр гъэ­зэ­щIэным теухуауэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н