САБИЙЛЕ ТОКНУ АЯРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери, школчулагъа деп Маданият айнытыу арада дерс бардыргъандыла. Бу жол аны энергияны аяуну Кюнюне жоралагъандыла. Аны юсюнден сабийлеге физикадан устаз, «Жылны устазы - 2022» битеуроссей конкурсда хорлагъан Аслан Кашежев хапарлагъанды.

Дерсге жарым жюз чакълы сабий къатышхан эди. Алагъа электрокючню тинтиу бла кюрешген белгили алимлени, ток бла ишлеген приборланы къалай хайырланыргъа кереклисини, къоркъуусузлукъну жорукъларыны, энергияны аяуну эмда кёп магъаналы затланы юслеринден хапарлагъандыла. Ахырында уа викторина къурагъандыла. Анда хорлагъанланы гидроэнергетика компания, «Сабий китапны юйю» басма бла бирге чыгъаргъан китапла бла саугъалагъандыла.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.