Законланы билирге керекди, артда сокъуранмазча

Асламлы информация органланы  ишлеринде рекламаны юсюнден    законланы   хайырланыуну энчиликлерин журналистле Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясыны келечилери бла бирге сюзгендиле.  Алай ушакъ ачыкъ халда бардырылыр, жууугъуракъ танышыр мурат бла уа бу жол тюбешиуню кафеледен биринде бардырыргъа оноулашхандыла.

Журналистлеге тюбешиуню муратларын ангылата, УФАС-ны башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Гайыланы Рамазан асламлы информация органла рекламаны юсюнден законланы билирге, аланы сакъларгъа керек болгъанларын белгилегенди. Бу жыйылыу а, излемлени ангылатып, кемчиликлени  болдурмаз мурат бла къуралгъанды.
УФАС-ны башчысыны орунбасары Залина Кунижева реклама жаны бла законланы, алагъа этилген  бузукълукъланы юслеринден билдиргенди. Аланы жартысындан асламы уа тютюнню сатыу бла байламлыдыла. Бюгюнлюкде тютюн сатхан тюкенле кёбейгендиле. Ала уа продукцияларыны суратларын тагъадыла мекямларына. «Аны тюкенни вывескасына санайдыла, алай ол жангылычды, законнга кёре, ол тютюнню рекламасыды. Анга уа чекле салыныпдыла. Асламлы информация органлада уа тютюнню, аныча никотини болгъан башха затланы, ичгини  да суратын  басмаларгъа жарамайды, аны ючюн жууапха тартылыргъа боллукъсуз»,-дегенди.
Экинчи жерде медицина жумушланы толтургъанда этиледиле  бузукълукъла.  Анализлени  алгъанларын,  медицина тинтиуле бардыргъанларын билдирген кезиуде:  «Тинтиулени аллында врач бла кенгеширге керекди» деген жазыуну борчлу халда къошаргъа керекди. Алай бирде  рекламаларында  аны жазмай къоядыла.
 Финанс жумушланы толтургъанда да болдуруладыла аслам бузукълукъла. «Ахыр кезиуде бютюнда банкротлукъ бла байламлы кёпдюле ала. Орамлада, Интернетде аны юсюнден рекламаны кёре болурсуз.  Аны окъугъан адам ахырда борчсуз къалып, хайырлы боллукъ  сунады. Алай рекламада  бу ишни низамын, ахыры не бла бошаллыгъын да билдирирге тийишлиди. Ансыз  законну билмеген инсанны  жангылтыргъа боллукъдула»,-дегенди ол.
 Энтта ипотеканы жарашдырыргъа болушлукъ берген организацияла да этедиле законлагъа бузукълукъла. Ала рекламаларында «Ипотеканы бир процентге жарашдырабыз» деп жазадыла. Алай келишимни битеу излемлерин, жашырын тёлеулерин, ала не заманда кёбейтилгенлерин букъдуруп къоядыла. Законлагъа тийишлиликде уа, кредитни битеу излемлери, аны берген организация да ачыкъ болургъа керекдиле»,-дегенди Залина Кунижева.
Былтыр «Рекламаны юсюнден» законнга 18.1-чи статья кийирилгенди.  Анга  кёре энди, Интернетде бардырылгъан рекламагъа борчлу халда «Реклама» деп жазылыргъа эмда аны иеси ачыкъ этилирге керекди.    Ол а Интернетде басмаланнган рекламаны эсепге алыр, законлагъа бузукълукъланы ачыкълауну женгиллетир мурат бла этилгенди. Алгъын   блогерле башха адамны жумушларыны юсюнден хакъ алып билдирген кезиуде жукъ да айтмай къойгъан эселе, энди уа «Реклама» деп борчлу халда билдирирге керекдиле. 
Журналистле адамны кёлюне ушамагъан рекламаны, республикада реклама рынокну болумуну, гитче эм орталыкъ бизнесни предприятияларыны юслеринден жазгъан кезиуде законланы излемлерини, бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны юслеринден соргъандыла.
Ахырында мындан ары да быллай тюбешиулени бардырыргъа, алада жамауатны жарсытхан сорууланы сюзерге келишгендиле.

Тикаланы Фатима. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.