Жигитге – эсгертме къанга

Чегем районну Мир элинде Кишиликни ордени  бла саугъаланнган сержант Этезланы Ануарны хурметлеу жумушла бардырылгъандыла. Ол энчи аскер операцияда  борчларын толтура жан бергенди.  Ануарны эсгериу ишлеге аны биргесине къуллукъ этгенле, нёгерлери, жууукълары, районну власть органларыны келечилери келген эдиле. 
Росгвардиячы жашагъан юйге аны аты бла эсгертме  къанга салыннганды. «Бюгюн биз аскерчи нёгерибиз Этезланы Ануарны эсгеребиз. Ачыуубузну ангылатырча сёзлени тапхан къыйынды. Ол эсибизде ёмюрлеге къаллыкъды»,-дегенди аскер бёлюмню командирини аскер-политика жаны бла орунбасары Сергей Беляев.
Ахырында жыйылгъанла аскерчини хурметине бир минут шумсуз тургъандыла эмда къангагъа гюлле салгъандыла.

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.