ЩIалэгъуалэ IуэхущIапIэм йолэжь

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым щаухуэ щIалэгъуалэ центрым - ЩIалэгъуалэм я унэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм щы­гъуазэ зищIащ щэкIуэгъуэм и 11-м. 

Центрым иубыдынущ метр зэбгъузэнатIэу мини 6,5-рэ. УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ Урысейм ЩIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и агентствэм кърихьэжьа, ныбжьыщIэхэм зрагъэужьынымкIэ политикэ программэу «ЩIалэгъуалэ щIыналъэм» щыщщ мы проектыр. 
Абы и япэ Iыхьэм къегъэув республикэм ис щIалэгъуалэм папщIэ центр яухуэн ­хуейуэ. Ухуэныгъэм и етIуанэ къатым сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я зэщIэхъееныгъэу «Пэрытхэм я зэгухьэныгъэр», ПсапащIэхэм я центрыр, «Эльбрус» корпоратив университетыр, КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр щылэжьэнущ. Ещанэ къатыр еинущ егъэджэныгъэмкIэ, зыу­жьыныгъэмкIэ къудамэхэм.
2024 гъэм япэ къатым республикэм и концерт зал нэхъ ин дыдэр зыхэт арт-хьэщIэщ щаухуэнущ, гъэлъэгъуэныгъэхэр, лекцэхэр, нэгъуэщI пшыхьхэр щрагъэкIуэкIыфын хьэщIэщхэри къызэIуахынущ. 
Нэхъ пасэу Шэрэдж щIыналъэм, Къэщкъэтау къуажэм лэжьэн щыщIидзащ муниципальнэ щIалэгъуалэ центрым, апхуэдэ дыдэ Нарткъалэ хьэзыр щохъу. ЕтIанэгъэ республикэм и щIалэгъуалэм папщIэ щыIэ IуэхущIапIэхэм къахэхъуэнущ Анзорей, Май, Тырныауз, Шэджэм къыщызэIуахыну центрхэр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н