СОРУУ - ЖУУАП ТОВАР ЮЧЮН ТЁЛЕННГЕН АХЧАНЫ КЪАЙТАРЫРГЪА БОЛЛУКЪМУДУ?

Товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыргъа боллукъмуду?

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы Игорь Поздняков хапарлагъанды:

- Кёпле тюкен тапсыз товарны багъасын тюз ары сёлешгенлей окъуна къайтарыргъа керек болгъан сунадыла. Ол алай тюйюлдю.

Хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла законда сатыучу алыучуну дауун дурус кёрюрча талай заман береди. Сёз ючюн, адам товарны качестволу тюрлюсюне алышыргъа сюе эсе – аны болжалы жети кюндю. Сатыучу товарны качествосун тинтирге сюе эсе уа, ол 20 кюннге жетерге боллукъду. Ахчаны къайтарыуну юсюнден айтсагъ а, анга он кюн бериледи.

Сёз гарантиялы ремонтну юсюнден бара эсе, эки жаны да аны бла байламлы келишиулюкге келселе, ишни болжалын 45 кюнден артыкъ этер амалы жокъду.

Сатыучу бу жорукъланы сансыз этсе, алыучу андан хар артыкъ кюн ючюн бир процент къошакъ тёлеригин излерге эркинди.

Тюкенде суратха тюшюрюрге жараймыды?

Алай этерге къоймагъан закон бармыды? Къайсы отоулада жарамайды суратха тюшюрюрге? Бу соруулагъа Роскачествону гражданла эмда организацияла бла ишлеген бёлюмюню башчысы Елена Карпенко айтханды:

- Тюкенде аберини суратха тюшюрюрге чек салгъан закон жокъду. Алыучулагъа битеу информацияны ангылашыныулу, женгил окъулурча халда басмаларгъа керекди. Розница тюкенледе товарланы сатыу-алыу бла байламлы жорукъла бардыла – аланы юсюнден РФ-ни Правительствосуну жангы бегиминде айтылады. Анда хайырланыучуну информацияны не тюрлю халда да алыргъа эркинлиги болгъаны чертиледи. Ол санда тюкенде суратха неда видеогъа тюшюрюп да.

Алай тюкенни ичинде энчи отоулагъа уа, сёз ючюн, продукция сакъланнган жерлеге кирирге чек салыннган эсе, алада аберини суратха тюшюрюрге жарамайды, аны да эсде тутаргъа тийишлиди.

Налог билдириу деп неге айтадыла?

Быллай билдириуню налог органла адамлагъа жыл сайын жибередиле. Быйыл анда озгъан жыл ючюн тёлеуле боллукъдула: транспорт, жер эмда мюлк ючюн. Ары дери тыйылмагъан эсе, НДФЛ-ны да берирге тюшерикди.

Налогну тёлеп бошаргъа эм азындан отуз кюн къалгъынчы жибередиле бу билдириуню. Алай адамны берлиги жюз сомдан аз эсе – аллай къагъыт келлик тюйюлдю.

Билдириуню асламысында налог тёлеучюню энчи кабинетине электрон формада жибередиле. Бу сервисни хайырланмаучулагъа уа ол къолдан къолгъа берилирге керек письмо бла келеди. Былтырны налогларын быйыл биринчи декабрьге дери тёлерге керекди.

Аллай билдириу келмеген эсе, эм биринчиден ол энчи кабинетге кирип къарагъыз. Бирде аны ары ашырып да къояргъа боллукъдула.

Письмо адамгъа къачан жиберилмейди:

- Льготаларыгъыз эмда кесигизге къайтарыллыкъ тёлеулеригиз налогладан кёп эселе. Сора дагъыда налог тёлеуден эркин болургъа сылтаула бар эселе.

- Налогланы ёлчеми 100 сомдан аз эсе. (Налог Кодексни 52 статьясыны 4 кесегинде сагъынылгъан сылтаула ары кирмейдиле).

- Налог документлени къагъытда алыргъа сюйгенигизни юсюнден ведомствогъа билдирмей, кесигиз да ол энчи кабинетни хайырланыучуланы санында эсегиз.

Быладан башха бир тюрлю сылтау жокъду письмо келмезге. Алай ол 1 ноябрьге дери къолугъузгъа тюшмеген эсе, сагъынылгъан кабинетге киригиз. Аны адреси: https://lkfl2.nalog.ru/. Дагъыда «Обратиться в ФНС России» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/) сервисни хайырланыргъа боллукъду. Аланы экисин да жаратмай эсегиз а, налог инспекцияны кесине барыгъыз. Бу жумушну юсюнден толу информацияны https://www.nalog.gov.ru сайтда табарыкъсыз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.