ШЭДЖЭМ КЪАЛЭМ И ШКОЛЫЩIЭР

Ухуэныгъэ

Шэджэм къалэм щаухуэ школыщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъакIэщ, щIыунэ къатри къаIэтащ.

Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, курыт еджапIэр ухуэныгъэ зыбжанэу зэхэтынущ. Абы хыхьэнущ Iуэхугъуэшхуэхэр щрагъэкIуэкI хабзэ пэшыр, шхапIэр, пщэфIапIэр, еджапIэ, компьютер классхэр, спорт залу тIу, футболым, волейболым, баскетболым папщIэ губгъуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ икIи ахэр зэфIагъэкIыну я мурадщ 2024 гъэм и кIэм ирихьэлIэу. Иджырей щапхъэхэм тету яухуэ школым еджакIуэ цIыкIухэм папщIэ тIысыпIэу 800 иIэнущ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.