АЧЫКЪ ЭШИКЛЕНИ КЮНЮ

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «СОБР» къауумуну аскерчилери кадет классланы курсантларына ачыкъ эшиклени кюнюн бардыргъандыла.

Тюбешиуню аллында отрядны командири полицияны полковниги Азамат Суншев Росгвардияны тарыхыны, аны къауумунда энчи буйрукъла толтургъан отрядланы, алагъа  салыннган борчланы юслеринден къысха айтханды. «Быллай жумушла ёсюп келген тёлюню тюз ниетлеге юйретиуде  артыкъда магъаналыдыла. Ким биледи, бюгюн бизге келген жашладан бирлери артда жашауларын право низамны сакълаучу органла бла байламлы этсе уа»,-дегенди офицер журналистлеге.

Ол кюн кадетлеге сейир программа къуралгъан эди. Алагъа аскерчи техниканы кёргюзтгендиле, сауутланы юслеринден да айтхандыла. Ызы бла уа жараула бардырылгъан жерге кёчдиле. Мында уа аскерчиле кёп къатлы мекямгъа ёрлеуню эм андан эниуню энчиликлерин кёргюзтгендиле.  Кадетлени кеслерини да жараугъа къатышыргъа онглары болгъанды. Андан сора да, къол тутушуудан дерс да бардыргъандыла.

Жаш адамла гвардиячылагъа сейир тюбешиу ючюн ыразылыкъларын айтхандыла. Дагъыда ишчи борчларын толтургъан кезиуде жаш берген гвардиячыланы хурметине бир минут шумсуз тургъандыла эмда эсгертмеге гюлле салгъандыла. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.