ЩХЬЭЛЫКЪУЭДЭСХЭМ Я ЗЭФIЭКIХЭР ЯГЪЭЛЪАГЪУЭ

Бокс

Осетие Ищхъэрэ – Аланием и Киров куейм хыхьэ Карджин къуажэм иджыблагъэ щызэхэтащ щIыналъэхэм боксымкIэ я зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2011 - 2012, 2009 - 2010 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр яхъумэу зэпеуэм щыIащ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм и курыт еджапIэм и гъэсэнхэр икIи ехъулIэныгъэфI дыдэхэр зыIэрагъэхьащ. 
Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ Джыназ Имран (кг 36-рэ), Шыкъ Дамир (кг 38-рэ), ПщыукI Дамир (кг 36-рэ), Къашыргъэ Имран (кг 40), КIэрэф Азрэт (кг 38-рэ), Къурмэн Азэмэт (кг 40) сымэ. 
Къыхэдгъэщынщи, ПщыукI Дамир, Джыназ Имран, Шыкъ Дамир сымэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэм хухаха зэманхэр икIэм намыгъэсу я хьэрхуэрэгъухэм ятекIуащ.
Зэхьэзэхуэр къызэзыгъэпэщар Карджин къуажэм дэт спорт еджапIэрщ икIи ди командэм нэмыщI абы ирагъэблэгъащ Ингушымрэ Шэшэнымрэ щыщ боксер цIыкIухэр. 
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н