«Къарачай халкъ энчилигин, Ата журтха кертичилигин сакълаялгъанды, алгъа таукел барады»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къарачай халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли 80 жыл толгъаны бла байламлы Къарачай-Черкесни жамауаты бла бирге болгъанын билдиргенди. 
«Бюгюн Къарачай-Черкес Республикада къарачай халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли 80 жыл толгъанына жораланнган эсгериу ишле барадыла. 
Не кёп заман озса да, жамауат киши жеринде къалгъан жашларын бла къызларын, кеслерин аямай уруннганланы, Уллу Ата журт урушну сермеш аулакъларында къазауат этгенлени да унутмайды.
Къарындаш халкъыбыз сюргюнню азаплыгъына чыдаялгъанды, киши жеринде ёхтемлигин, тюзлюкге, игиликге да ийнаныуун тас этмегенди. Айхайда, къыйын сынаула терен ыз къойгъандыла, алай къарачай халкъ миллетлилигин, Ата журтха кертичилигин сакълаялгъанды, жангыдан аягъы юсюне турургъа, андан ары айныргъа да кюч-къарыу тапханды.
Къарындашларыбыз ачлыкъны, жаланнгачлыкъны бла учузлукъну намыслары бла кётюралгъан, шёндюгю тёлюлеге тап онгла къураялгъан тамата тёлюбюзню намысын бийикде тутадыла.
Къарачай-Черкес энди Россейни жетишимли айныгъан тийрелеринден бириди. Ол жашнайды, иш кёллюлюгю, къонакъбайлыгъы, ариу адет-тёрелери, бай маданият хазнасы бла айтылгъан халкъыны жигер уруннганыны хайырындан алгъа таукел барады. Къарындаш къарачай халкъгъа туугъан республикагъа бла Ата журтубузгъа хайыргъа бютюн уллу жетишимлеге жетерин тежейме», – деп айтылады КъМР-ни  Башчысыны чакъырыу сёзюнде. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.