Сёз жаш тёлюню юйретиуню, ишсизлени азайтыуну юсюнден баргъанды

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде сюзюуге чыгъарылгъан биринчи проект республиканы иелигинде болгъан мюлкню къыйматлы хайырланыу бла байламлы эди. Аны юсюнден жер эмда ырысхы бла байламлы халланы министри Аслан Тохов айтханды. Ол билдиргенича, бу оноу РФ-ни Правительствосуну тийишли буйругъуна таянып этилгенди. Анга кёре власть органла эмда учрежденияла къырал информациялы системагъа отчётларын жиберип турургъа борчлудула. Анга уа бу министерство кёз-къулакъ боллукъду эмда тинтгенлей турлукъду.
Экономиканы айнытыу министр Рахайланы Борис республиканы бюджетинден субсидияла бериу Низам тохташдырылгъанын туура этгенди. Сёз мында инвестициялы проектин тамамлагъан организация этген къоранчланы бир кесегин анга къайтарыуну юсюнден барады. Аллай амал «Россей Федерацияда ишге ахча бла къошулургъа себеплик этиу эмда аны къоруулау» деген законну чеклеринде бериледи. Борис Магомедович билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде республикада РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу, КъМР-ни Правительствосу эмда инвестициялы проектин бардыргъан организацияла келишим этген эки проект барды: Тырныауузда магъадан чыкъгъан жерни хайырланыу эмда «Чегем-Агро» комплекс.
Талай предметлени терен окъургъа неда профильли билим алыргъа инсанланы энчи айырыу неда окъуу учреждениялагъа кёчюрюу Низамгъа тюрлениуле кийириуню юсюнден жарыкъландырыу эмда илму министрни къуллугъун толтургъан Екатерина Мисостова айтханды. Ол билдиргенича, ала билим бериу жангыртылгъан федерал мардалагъа кёчгени бла байламлыдыла. Ол а быйыл сентябрьде болгъанды. 
Екатерина Николаевна дагъыда «Ишге орналыргъа себеплик этиу» федерал проектге къатышханланы жумушларына келир жыл башланнгынчы дери ким къарарыгъын тохташдыргъанларын билдиргенди.
Урунуу эмда социал къоруулау министр Асанланы Алим талай проектин туура этгенди. Биринчиси КъМР-ни Правительствосуну бир ненча актларына тюрлениуле кийириу бла байламлы эди. Алада аскер комиссариат чакъырып СВО-да къуллукъ этерге баргъанланы, ары кеслери эркинликлери бла тебирегенлени, анда жаралы болгъанланы, анда ёлгенлени юйюрлерин, Херсондан къачып келип бизни республикада орналгъанланы, къыйын техноген болумлада саулукъларына хата тюшгенлени, тылда уруннганланы эмда талай башха къауумлагъа киргенлени онгдурууну юсюнден айтылады.
Министр дагъыда Нальчикге 2005 жылда 13-14 октябрьде чабыууллукъ этилгенде кеслерини борчларын толтуруп ауушхан правону къоруулау органланы келечилерини юйюрлерине, сора дагъыда къыйын жашау болумлагъа тюшген инсанлагъа ахча бла себеплик этиллигин билдиргенди.
КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу, регионну Правительствосу эмда ОМС Фонд хар жыл сайын келишим этедиле. Анда медицина болушлукъ бериуде къырал гарантияланы юсюнден айтылады. Анда табылгъан кемчиликлени кетериу жумушланы планын тамамлауну эмда программаны дефицитин къурутуу графикни саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов туура этгенди. Ол дагъыда ауругъанлагъа жашау этерге керекли препаратланы тизмесине тюшген дарманланы (оптовый) сатыуда багъаларына къошакъны мардасыны юсюнден айтханды, сатып алгъанда этилген келишимлени энчиликлери бла шагъырейлендиргенди, башха регионлада бу жаны бла иш къалай болгъанын да билдиргенди.
Жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Азамат Люев а министерствону бойсунууунда болгъан учреждениялада уруннганланы айлыкъ хакъларын кётюрюрге оноу этилгенин, ишчиле келир жылдан башлап неллай бир алып тебирериклерин да билдиргенди. Айлыкъны орталыкъ ёлчеми онсегиз минг сомдан 32 мингнге жетерикди. Бёлюмлени башчылары уа шёндюледе 25 минг сом ала эселе, энди 36 минг алып башларыкъдыла.
Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.