ХОРЛАМГЪА ТАЙМАЙ БАРГЪАН ГЁЖЕФ

Ахшы муратла туудургъан спортчуларыбыздан бири Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю.

Аслан Жаникаланы Русланны бла Зульфияны юйюрлеринде 2000 жылны 17 декабринде туугъанды. Спорт бла 13 жылында кюрешип башлагъанды, аны биринчи сайлауу дзюдогъа тюшгенди. Жаш гёжефни  дзюдону энчиликлерине тренер Газаланы Хусей тюшюндюргенди. «Гитчелигимден да спортну бу тюрлюсюн бек жаратханма, аны приёмлары, керти да, ариудула. Жараугъа туугъан элим Яникойда залгъа кесим келгенме, атам бла анам а бу оноуума ыразы болгъандыла», - дейди ол.

Спортну къайсы тюрлюсю да адамны низамгъа, хорламгъа таукел барыргъа юйретеди. Дзюдону философиясы да манга жууукъду. Аны приёмларын Дзигоро Кано къурагъанды. Аны дзюдо бла кюрешип башлагъаныны тарыхы да сейирди. Дзигоро гитчелигинде къарыусузуракъ, терк окъуна ачыуланып къалыучу сабий болгъанды. Аны ючюн кёп «тапсыз» болумлагъа да тюше тургъанды. Студент заманында улан бир кесек къарыу алыр, кесин къорууларгъа юйренир муратда джиу-джитсу бла кюрешип башлайды. Ол да хайырын келтиреди, жаш таукел болады, аны хали да иги жанына тюрленеди. Акъырын-акъырын ол кесини методикасын жарашдырады, дзюдодан школну да къурайды. Дзюдону философиясы бек алгъа адамны аны бла эришгеннге, башхалагъа ыспас эте билирге, шуёхлукъгъа юйретеди. Бюгюнлюкде да кёп ата-анала сабийлерин дзюдогъа ала спортда жетишимли болур ючюн угъай, аны юйретиу магъанасы ючюн жаздырадыла.  Дзюдо бла кюрешгенлеге самбогъа да жол ачыкъды. Приёмларында, жорукълада ушаш жерле аслам болгъанлары ючюн аланы экисинден да эришиулеге къатышыргъа жарайды. Аны хайырындан Аслан кесин дзюдода, самбода да сынагъанды, республикада, округда да турнирледе аслам майдал жыйгъанды.

- Энчи ол неда бу хорламны эм даражалыгъа санайма деп айталмайма, ала барысы да манга бирча магъаналыдыла. Энчи бирин айтыргъа тюшсе уа, баям, биринчи хорламымы белгилерге боллукъду, - дейди Аслан.

Жаш самбода СКФО-ну биринчилигинде доммакъ, дзюдода Уллу Ата журт урушда Хорламны 70-жыллыгъына эм Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталгъан турнирде алтын майдалланы да къытханды. Аслан дзюдодан да, самбодан да спортну устасына кандидатны нормативин толтургъанды.

Физкультура саулукъну кючлейди, спорт а хата салады, деген сёз барды. Спортчула бла ушакъ этгенде, аны кертилиги да ачыкъланады. Дзюдо спортну эм къыйын тюрлюлеринден болгъаны ишеклик туудурмайды, анда кюч-къарыудан сора, санланы бюгюу, уллу чыдамлыкъ да изленедиле. Жарсыугъа, Аслан да ачымай къалмагъанды. Аякъларында, къолларында сингирлери юзюлгендиле, эки операция да этилгенди. Аладан сора жайыгъып залгъа къайтханындан сора инбашында сюекни сындыргъанды. Алай битеу бу палахла Асланны спортдан тыймагъандыла. Анда-мында арсарлы болгъан кезиуле чыкъсала да, спорт зал а кесине чакъыргъанды. Жарауну бир башлагъан, аны алай тынч атып къоялмайды. Аслан муратына алжаусуз барыуну, тюнгюлмей, бюгюлмей, болумну кесини къолуна ала билиуню юлгюсюдю. Эки жыл мындан алгъа ол ММА-гъа кёчгенди.

ММА-да тутушуу да болгъанлыкъгъа, аны дзюдодан башхалыкълары уллудула. Мында ура билирге да керекди. ММА-гъа Асланны  «Эльбрус» спорт клубда тренер Жантуудуланы Азамат юйретеди. Дзюдогъа къайтыргъа уа эсинге келмеймиди деген соруугъа Аслан ММА-ны къоялмазлыгъын айтады. «Битеу жашаууму единоборствола бла кюрешип тургъанчама. Жарауубуз ыйыкъгъа беш кюнню болады, эришиулеге хазырланнганда кюннге эки кере да бардырабыз», - деп чертеди ол.

Къадалып кюрешиу а, белгилисича, ахшы эсепле бла къууандырмай къалмайды. Аслан Нальчикде ММА-дан чемпионатда, Пятигорскда «Аскер самбону академиясыны бел бауу ючюн» округ даражалы эришиуде къызыу сермешледе чемпионну бел бауун къытханды. Санкт-Петербургда халкъла аралы турнирде доммакъ майдалны алгъанды. Алгъаракълада халкъла аралы даражалы турнирде хорлап, JFC лига бла келишим тауусханды, бусагъатда сермешин сакълайды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.