ГЁЖЕФЛЕРИБИЗ – РЕСПУБЛИКАНЫ ЁХТЕМЛИГИ

Спорт эм айныгъан районларыбыздан бири Элбрус районду. Ал кезиуледе спортну оюн тюрлюлери жайылгъандыла, бютюнда уа футбол бла волейбол. Стадион ишленнгенлей, комбинатны бла шахарны биринчиликлери бардырылып башлагъандыла, алагъа аслам адам къатышхандыла. Къараучула да сюйюп келгендиле. Тырныауузну футболдан командасы озгъан ёмюрню 50-чи жылларында андан сора да республикалы турнирледе жетишимли бола тургъанды.

Андан сора бир кесек замандан спортну кюч тюрлюлерине бла единоборстволагъа да эс бурулгъанды. Хорламла да болгъандыла. Юлгюге, боксда Къартлыкъланы Музафар атын айтдыргъанды, ол КъМАССР-ни, РСФСР-ни бла СССР-ни биринчиликлеринде алчы болгъанды. Республикада биринчилени санында анга спортну устасы деген ат да берилгенди. Классика тутушууда бийик даражагъа Мирзойланы Хизир, Байзуллаланы Юсюп, ауур атлетикада Настуланы Хаджимурат жетгендиле. Ауур атлетикада Къабарты-Малкъарда спортну устасы деген атны алгъан биринчи тиширыу а Олеся Эльджуркаева болгъанды.

Тырныауузда «Геолог» бла «Баксан» спорт-саулукъ кючлеу арала ачылгъанлай, айтхылыкъ гёжефлени санына терк къошула башлагъанды. Рейтинг, халкъла аралы профессионал рингде сермешледе Доттуланы Ахмат эм кючлюлени къауумуна киргенди. Кёнделенчи боксчу эки версиягъа кёре дунияны континентле аралы чемпиону болгъанды. Энди жайыла тургъан каратеде россейли спортчуланы араларында дунияны биринчи «алтынын» Аслан Губашиев алгъанды. Ауур атлетикада Аккайланы Хаджимурат Европаны бла дунияны чемпиону эм рекордсмени болгъанды, бир бири ызындан эки Олимпиадада – Афиныледе бла Пекинде – кюмюш эм доммакъ майдалланы къытханды. Лондонда Олимпиадада грек-рим тутушууда «доммакъны» Заур Курамагомедов келтиргенди. Хаджимуратха бла Заургъа Россейни спортуну сыйлы усталары деген атла берилгендиле, ала экиси да «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни майдаллары бла саугъаланнгандыла.

Элбрус районну спорт школларында юйреннген 16 спортчу, Европаны, дунияны бла Россейни чемпионатларында хорлап неда призёрланы къауумуна къошулуп, «Спортну халкъла аралы устасы» деген атланы алгъандыла. Аланы араларында атлетле Созайланы Мухаммат, Василий Половников, Аслан Бидеев, Геккиланы Таукъан, Саракаланы Расул, Мартин Сабанчиев, Рагнета Карданова, грек-рим тутушуу бла кюрешгенле - Аскер Апшев, Башийланы Махмут, Локияланы Жамболат, каратечиле Аслан Губашиев, Руслан Сижажев, Уяналаны Аслан, Аслан Кокаев бардыла. Грек-рим тутушууда Локияланы Мурат, боксда Къумыкъланы Юсюп, бел бауладан тутуп тутушууда Будайланы Бузжигит, каратеде Тебуланы Мырза-Бек, Рустам Нахушев да умутландырадыла. Халкъла аралы даражада ахшы эришгенле да аз тюйюлдюле, 50-ден асламысыны Россейни спортуну устасы деген атлары барды.

Бизде, башха регионлада да спортну талай тюрлюсюнден аллай уллу жетимимле бла къууандыргъан муниципал район андан сора жокъду. Ол а Жаппуланы Магометни башчылыгъында ишлеген Физкультура эм спорт комитет тынгылы кадрланы жыя билгенини хайырынданды. Аны кесинден сора да, Маккаланы Махти, Локияланы Юрий, Байзуллаланы Магомет Россейни сыйлы тренерлеридиле, КъМР-ни физкультурасыны эм спортуну сыйлы ишчилеридиле, бюгюнлюкде Санкт-Петербургда жашагъан эм спортчуланы хазырлагъан Сергей Криваковский да аланы санындады.  

Районну спорт школлларында 60-дан аслам тренер ишлейдиле, аланы кёбюсюню бийик квалификациялары барды. Ала юйретген гёжефле эм даражалы эришиуледе къаршчы спортчуланы хорлайдыла. Айтхылыкъ ауур атлетлени, гёжефлени, каратечилени, боксчуланы хазырлаугъа себепликни районда спорт база иги айныгъаны этеди. Аны олимпиада резервли спорт школу 2003 эм 2011 жыллада «Россейни эм иги спорт школу» битеукъырал къарау-эришиуде хорлагъанды. Анда къытхан грант ахчасына уа спорт залгъа тренажёрла алыннгандыла. Алай бла Элбрус район спортну айнытыуда бийик кёрюмдюлеге жетгенин, андан чыкъгъан спортчула уа республиканы ёхтемлиги болгъанларын таукел айтыргъа боллукъду.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.