УНЭХЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Дызэрыт илъэсым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхуэныкъуэ щымыIэу щызэрагъэпэщыжащ фэтэр куэду зэхэт унэу 44-рэ. Иджыпсту 46-м апхуэдэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI икIи 2023 гъэм и кIэм нэсыху ахэри зэфIагъэкIынущ. Абы хыхьэу лифтхэр, унэ кIуэцIым и инженер системэхэр, унащхьэхэр зэрахъуэкI, унэ IуплъапIэхэр къагъэщIэрэщIэж.

Къыхэдгъэщынщи, унэхэр зыхуэныкъуэ щымыIэу зэгъэпэщыжынымкIэ щIыналъэ операторым иджыблагъэ къыхилъхьащ 2023 гъэм и щэкIуэгъуэ - дыгъэгъазэ мазэхэм къриубыдэу цIыхухэм къатын хуей ахъшэмкIэ щIыхуэу ятелъу хъуар зэуэ япшыныжу щытмэ, и чэзум зэрыхамылъхьам щхьэкIэ къытралъхьа къуэдыр худачыхыну.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н