БЛАШЭ ТЕМЫРЛАН ШОС-М И ЧЕМПИОНЩ

Урысей Федерацэм КикбоксингымкIэ и федерацэм иджыблагъэ зэхилъхьэжащ жэпуэгъуэм и 25 - 29-хэм Мэзкуу областым и Раменскэ къалэм щекIуэкIа, ШОС-м хэт къэралхэм я чемпионат зэIухамрэ пашэныгъэр абы къыщыхьынымкIэ екIуэкIа зэIущIэхэмрэ къарикIуахэр.

Чемпионатым хэтащ къэрал I6-м я спортсмену 700-м щIигъу икIи ахэр щIэбэнащ «К1», «фулл-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «щхьэзакъуэ зэпеуэ» лIэужьыгъуэхэмкIэ ягъэува   саугъэтхэм.

Урысей Федерацэм и командэм зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр щиубыдащ ЕтIуанэ хъуащ Белоруссием и спортсменхэр, ещанэр Индием и командэрщ.

Ди гуапэ зэрыхъущи, Урысей Федерацэм и командэм хэту зэхьэзэхуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэми.

Килограмм 51-рэ зи хьэлъагъхэм я деж «лоу-кик» лIэужьыгъуэмкIэ зэхьэзэхуахэм япэ увыпIэр къыщихьащ Индрокъуэ Алан. Апхуэдэ хьэлъагъ дыдэ зиIэхэм, ауэ балигъхэм я деж етIуанэ щыхъуащ Гъубжокъуэ Рустам.

Зэхьэзэхуэхэм я кIэухыу кикбоксингымкIэ профессиналхэм ирагъэкIуэкIа  зэпеуэм «фулл-контакт» лIэужьыгъуэмкIэ япэ увыпIэр къиыщхьащ Блашэ Темырлан. Судьяхэм зэакъылэгъуу текIуэныгъэр адыгэ щIалэм иратащ, абы къыпэщIэта Калачян Мнацакан етIуанэ увыпIэм ягъакIуэри. Апхуэдэ щIыкIэкIи, ШОС-м хэт къэралхэм кикбоксингымкIэ я чемпион хъуащ Блашэр. Темырлан щызауэр килограмм 60 зи хьэлъагъхэм я дежщ.

Къыхэдгъэщынщи, Блашэм мыр и япэ ехъулIэныгъэкъым. 2021 гъэм Урысей Федерацэми Европэми пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ екIуэкIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуащ, 2022 гъэм Урысейм и Кубокыр къихьащ Темырлан. УФ-м спортымкIэ и мастерщ, къэралым и командэ къыхэхам хэтщ.

Зэпеуэм щызэуа ди щIалэхэм и тренерыр Сасыкъ Анзорщ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н