Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа себеплик къалай тамамланады?

Видеоконференция амал бла РФ-ни Федерал Жыйылыуунда Законодательлени социал соруула  жаны бла комиссиясыны кенгеши бардырылгъанды.  Анга КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова да къатышханды. 
Къыралны субъектлерини законла чыгъарыучу органларыны келечилери  энчи аскер операциягъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине регионлада социал себепликни мадарлары къалай тамамланнганларын сюзгендиле.   Законодательлени советини «Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа эм аланы юйюрлерине къырал болушлукъну юсюнден.  РФ-ни Президентини Федерал Жыйылыугъа 2023 жылда 21 февральда этген Посланиясын жашауда бардырыу» деген темагъа жыйылыуунда чыгъарылгъан эсгертиулеге тийишлиликде, регионлада тинтиуле бардырылгъанларын айтырчады.  Кенгешде аны эсеплерине къаралгъанды.
  Законодательлени советини социал соруула жаны бла комиссиясыны башчысы, Иванов областьны Думасыны спикери Марина Дмитриева сёлешгенди. «Тинтиулени бардыргъан кезиуде  бир ненча борчла салыннгандыла. Ол санда СВО-гъа къатышханлагъа себепликни бирикдирилген мадарлары къалай хайырланылгъанлары сюзюлгенди.  Дагъыда регионлада къаллай себеплик этилгенине да къаралгъанды.  Соруугъа Россейни 83 субъекти къатышхандыла. Толу эсепле быйыл 1 сентябрьде хазыр этилип, Федерация Советге, Къырал Думагъа да берилгендиле»,-дегенди ол.
Алай бла тинтиуледен ачыкъланнганыча, субъектледе тийишли праволу база къуралады, ала себепликни  мадарларын жашауда бардырыуну жалчытадыла. Сёзге, бирикдирилген низамны кийирир ючюн, регионлада 572 праволу акт хазырланнганды: жангы законла жарашдырылгъандыла,  неда ишлеген  законлагъа, регионланы оноучуларыны указларына,   правительстволу бегимлеге  тюзетиуле кийирилгендиле. Болушлукъну мадарларын регионлада барысында да толусунлай тамамланадыла. «Ала дагъыда айнытылгъанларын белгилерчады»,-дегенди Марина Дмитриева.
Тинтиуледен сора РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуна эсгертиуле этилгендиле. Алада сёз СВО-гъа къатышханлагъа, андан къайтханлагъа медицина профилактика мадарланы, диспансеризацияны юслеринден барады. Регионла СВО-гъа къатышханлагъа эм аланы юйюрлерине социал болушлукъ алыргъа эркинликлери болгъаныны юсюнден справканы бир низамгъа кёре берирге кереклисин белгилегендиле. 
СВО-гъа къатышханлагъа эм аланы юйюрлерине социал болушлукъну къырал эм регион системасы къуралгъанды,  ол дайым да жангыртылыргъа, игилендирилирге кереклиси да белгиленнгенди. 
 Жыйылыуда Татьяна Егорова КъМР-ни Парламенти бу жумушланы контрольда тутханын, анга аталгъан соруула «правительстволу сагъатлада» дайым да сюзюлгенлерин айтханды.
- КъМР-ни оноучусуну башламчылыгъы бла республикада «Жигитлени сабийлери» регион программа жашауда бардырылады. Аны чеклеринде энчи аскер операциягъа къатышханланы сабийлерине не жаны бла да болушлукъ этиледи. «Единая Россияны» фракциясыны келечилери сабийлери болгъан  хар юйюрню болумларын, жарсыуарын тинтип турургъа деген башламчылыкъны этгенди. Аны Парламентде   битеу партияла да  тюзге санагъандыла. Алай бла депутатла СВО-гъа къатышхан 140 юйюрге шеф болушлукъ этерикдиле. Бюгюнлюкде бу ишни къурау жумушла толтуруладыла.
 Бизни бу жаны бла сынауубуз барды. Депутатла Уллу Ата журт урушну ветеранларына да болушханлай турадыла. Бу иш ат башындан бардырылмайды, анга жууаплы кёзден къаралады. Биз сыйлы ветеранларыбызны къуру байрамлада жокъламайбыз, жарсыуларын харкюнлюк халда толтурабыз,-деп белгилегенди Татьяна Егорова.
Жыйылыуда башха соруулагъа да къаралгъанды.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.