МЕДАЛХЭМ ЩЫЩ ЗЫРЫЗ

Ханты-Мансийск автономнэ округым щыщ Нефтеюганск щIыналъэм и Пойковскэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм спорт бэнэкIэхэмкIэ и федерацэм и унафэщIым и къуэдзэ Семёнов Владимир и цIэкIэ ягъэува саугъэтыр бэнэкIэ хуитымкIэ къэхьыным теухуа 17-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Зэпеуэм хэтащ спортсмени 137-рэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм ящыщу килограмм 74-рэ зи хьэлъагъхэм я деж щыбанэ ЗэкIуий Анзор япэ увыпIэр къыщихьащ зэпеуэм. Жыласэ Рустам ещанэ щыхъуащ килограмм 61-рэ хъухэр зыхэтым. Заникоев Марат дыжьын медалыр щызыIэригъэхьащ килограмм 97-рэ хъухэр щызэпэщIэтам.

Ди щIалэхэм я тренерыр ЗэкIуий Арсенщ.

                                                                         ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н