Диныр - иджырей дунейм

Санкт-Петербург ще­кIуэ­кIащ «Диныр - иджырей дунейм» зыфIаща II ду­ней­псо­ зэхуэсыр. Мэзкуу чы­ристан дин IуэхущIапIэм и нэIэ щIэ­ту, ар къызэрагъэпэщащ Санкт-Петербургрэ Ипщэ-КъухьэпIэ щIы­налъэмрэ я муслъы­мэн IуэхущIапIэм, Урысейм ис муслъымэнхэм я зэхуэсым, Санкт-Петербург и Правительствэм, Ис­лъам щэнхабзэм, щIэ­ны­­гъэм­, егъэджэныгъэм зы­­щIэ­гъэкъуэнымкIэ фон­дым, Санкт-Петербург              дэт къэрал университетым.
 
Кавказ Ищхъэрэм ис мус­лъымэнхэм я зэзыгъэуIу советым и лIыкIуэу зэхуэсым екIуэлIахэм яхэтащ КъБР-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщI, муфтий Дза­сэжь Хьэзрэталийрэ Кав­каз Ищхъэрэ ислъам университетым и ректор Чочаев Шарафутдинрэ. 
Ижь-ижьыж лъандэрэ цIы­хубэм зэрахьэ дин пэж­хэм я тегъэщIапIэхэм мамырыгъэ, щIэныгъэ, цIыху зэ­­декIуэкIыкIэ узыншэ фIэ­кIа, нэгъуэщI Iуэху зэрызэрамыхуэр къигъэлъэгъуэнырт зэхуэсым къалэн зыщищIыжар. Абы щызэхуэсахэр зэдэарэзыуэ тепсэлъыхьащ сыт хуэдэ динми залымыгъэр Iумпэм зэрищIым, абы уасэ зрит псэкупсэ хъугъуэ­фIыгъуэхэр пхъумэныр иджы­рей дунейм узэрыде­кIуэкIыпхъэ Iэмалу зэ­ры­щытым. Къызэхуэсахэм я мурадт дызэрыт зэманым цIыхухэр диным зэрахущы­тым зыщIихъуэжар зэхагъэ­кIыну, лъэпкъ-дин зэхэгъэ­жыр къэзыгъэсэбэпыну ­хуе­жьахэр къызэрыщIэгъэ­щып­хъэ щIы­кIэхэмкIэ зэ­дэ­гуэшэну. Зэ­хуэсым гулъы­тэшхуэ щыхуа­щIащ УФ-м и Президентым къыдигъэкIа, «Уры­сейм хабзэкIэ къекIуэкI динхэм я тегъэщIапIэхэр хъу­­ма щыхъу­ным­кIэ къэрал политикэм и лъабжьэхэр» Ука­зым. 
Конференцэм и лэжьыгъэм хэтащ егъэджэныгъэм, къэхутэныгъэ лэжьыгъэм пыщIа къэрал Iуэху­щIа­пIэхэм ящыщ щIэны­гъэлI­хэр, къэрал 30-м къи­­­­кIа дин лэжьакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. Хьэ­щIэ­хэр къикIат Перс псыдэуа­пIэм, Африкэм, Ипщэ-Къуэ­кIыпIэ Азием. КъинэмыщIауэ, я лIыкIуэ къагъэкIуат Ира­ным, Хьэрып Эмират Зэгуэт­хэм, Бахърейным, Йеменым, Сауд Хьэрыпым, ­Ал­жи­рым, Малим.
Зэ­­хуэсым и кIэм къызэхуэсахэм IэIэткIэ къащтащ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм и купщIэр щы­зэхуэхьэса дэф­тэрыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н