ЖЫГЫУIУМ ТЕУХУАУЭ

ЖыгыуIур емызэшу жыгым тоуIуэ, еугъуэн, шхыныр къеулъэпхъэщ, и шырхэм псэупIэ яхуещI. Дэнэ кърахрэ апхуэдиз къару жыпIэнкIи хъунщ, абыхэм уакIэлъыплъмэ! Абыхэм ялъэкIынури, я Iэпкълъэпкъым и ухуэкIэри, зэрыпсэу Iэмалхэри щIыуэпсым зэхуигъэкIуащ къызыхуэтыншэу. ЖыгыуIум и теплъэри, и хьэлхэри гъэщIэгъуэнщ.

- ЖыгыуIу лIэужьыгъуэу 220-рэ щыIэщ. Я инагъкIи ахэр зэщхьэщокI сантиметр 15-м щегъэжьауэ 53-м нэс.

- ЖыгыуIум и бзэгур дыкъуакъуэщ, егъэлеяуи кIыхьщ. Жыг кIуэцIым зыщызыгъэпщкIу хьэпIацIэхэр абы IэщIэкIыркъым.

- Зы меданым 20-рэ тоуIуэ ар жыгым, апхуэдизкIэ хуабжьщи.

- Языныкъуэ лIэужьыгъуэхэр гуп-гупу мэпсэу. Ауэ нэхъыбэр зэрыз-тIурытIурэщ зэрыплъагъунур.

- Жыгым хуабжьу теуIуэ щхьэкIэ, жыгыуIум и щхьэр узыркъым. И пэм и лъабжьэр нэхъ кIыхьщ и щхьэм нэхърэ. Абы мыхьэнэ иIэщ жыгым щытеуIуэкIэ ирихьэлIэ хуабжьагъыр Iэпкълъэпкъым хэгуэша хъунымкIэ. Къарур нэхъ тIасхъэу къыщегъэхъу бзэгу лъабжьэм хэлъ хъыщтми.

- Жыгыр щиуIукIэ ирихьэлIэ къарур зэрегъакIуэ и щхьэ къупщхьэмрэ и пэмрэ я зэхуаку дэлъ хъыщтым. ЩытеуIуэкIэ и щхьэкъупщхьэмрэ и пэмрэ зэпыIуегъэкIуэт абдеж щыIэ лыпцIэналъэм.

- Сыт жыгыуIур щIытеуIуэр? Жыгым зэран хуэхъу хьэпIацIэхэр къегъуэтри ешх. Ар езы жыгымкIи сэбэпышхуэщ. НэгъуэщI щхьэусыгъуи иIэщ макъышхуэ иригъэщIу абы жыгыр зэриуIум. Щхьэж и хэщIапIэр апхуэдэ щIыкIэкIэ егъэбелджылы, жыг щхьэхуэр езым зэриубыдар адрейхэм яреIуэкI.

- ЖыгыуIум и кIапэри къегъэсэбэп жыгым щыкIэрыскIэ е щыдэкIуейкIэ. Абы къыхэкIыу, илъэсым къриубыдэу сантиметри 10-м нэблагъэкIэ и кIапэр пехъукI.

Зыгъэхьэзырар ГУГЪУЭТ Заремэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н