АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.
А лэжьыгъэхэм хыхьэу къуажэ гъуэгур нэхъ бгъуэ ящIащ, асфальт лъабжьэм щIэлъа щIы мывалъэр зэрахъуэкIащ, къатитIу асфальтобетон абы тралъхьэжащ, псы ежэхыпIэхэр, Акъбащ кIэнауэм телъ лъэмыжыр зыхуей хуагъэзэжащ. Абы къыдэкIуэу, лъэс лъагъуэхэр яукъуэдиящ, къуажэдэсхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным хуэгъэза Iуэхухэри зэфIагъэкIащ - иджырей уэздыгъэхэр пкъохэм фIадзащ, автобус къэувыпIэхэр зэрахъуэкIащ, екIуэлIапIэхэр нэхъ тынш ящIащ, гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр къыхагъэщхьэхукIащ, къэухьхэр, гъуэгу дамыгъэхэр ягъэуващ.
Зи гугъу тщIа лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм ящыщу километр 70-м нэблагъэ щыIэ мардэм кърагъэтIэсэну я мурадщ. ИджыпстукIэ километр 55,9-м ехьэлIа лэжьыгъэхэр къанэ щымыIэу зэфIагъэкIащ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ