БАЙРАМГЪА АТАЛЫП – ШАХМАТЛАДАН БЛА БОКСДАН ЭРИШИУЛЕ

 Черкеслени кюнюне аталып, Нальчикде шахматладан эришиуле къуралгъандыла, алагъа 42 адам къатышханды. Эсеплеге кёре  биринчи жерни Александр Козак къытханды, экинчи - Давид Темирканов, ючюнчю уа Фатима Шахмурзова болгъандыла. Ветеранланы араларында эм кючлю Чамал Гедгафов ойнагъанды, жаш спортчуланы араларында – Вячеслав Нартоков, гитче жыл сан къауумда – Текуланы Эмир. 

Байрамны чегинде боксдан да эришиу ётдюрюлгенди, анда бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Ингушетиядан, Шимал Осетиядан, Ставрополь эм Краснодар крайладан 18-22-жыллыкъ 50 спортчу сермешгенди. Къабарты-Малкъарны келечилери 9 майдал алгъандыла, кеслерини ауурлукъларында алчы жерлеге Макытланы Анзор, Рустам Хакуашев, Гижгиланы Юсюп, Астемир Тенов эм башхала чыкъгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.