ДЭНЫР БЗЫЛЪХУГЪЭМ ЙОКIУ

Къэшэж - Шыбзыхъуэ Иннэ Иджырей модэмкIэ лицейм щеджащ, Iупхъуэхэр щид и IуэхущIапIэ цIыкIу къызэригъэпэщауэ, и псэм дыхьэ IэщIагъэм гурыфIыгъуэ къыхех. Щыгъын дынырщ нэхъапэкIэ зызыхуигъэсар, ауэ Iупхъуэхэрщ нэхъыбэу идыр. «Щхьэ абы удихьэха?», - жыпIэмэ, «сыунэгуащэщи», - жи. Унэр игъэщIэрэщIэну, Iэхуитлъэхуит ищIыну фIэфIщ. 
Иннэ и IэщIагъэр къыхихауэ щытащ и адэшхуэ-анэшхуэм я чэнджэщкIэ. ЗэрыцIыкIурэ ищIэрт, ин хъумэ, дахэу дэф зэрыхъунур. «Бзылъхугъэм и дежкIэ дэрбзэрыным нэхъ IэщIагъэ дахи щыIэкъым, унэгуащэм екIури, нэхъыбэ дыдэу къыхуэсэбэпынури аращ» жиIэрейт и адэшхуэм. Бзылъхугъэм адэшхуэм и псалъэхэр игъэунэхуащ. 
Хъыджэбз цIыкIу куэдым хуэдэу, гуащэхэм фэилъхьэгъуэхэр яхуидыну фIэфIт Иннэ щыцIыкIум. ЩэкI бзыхьэхуэ зэмыфэгъухэр зэхуихьэсырт, дэн-бзэн хьэпшыпхэр зыдэлъ пхъуантэ гъэщIэрэщIа цIыкIуи зэригъэпэщат. 
- Зэгуэр си шыпхъум сэрэ дызэдэIэпыкъурэ дда бостей цIугъэнэмкIэ школым ИлъэсыщIэ псейм щытхуращIэкIа пшыхьым срикIуауэ щытащ. А махуэм сэ зыкIэ сынасыпыфIэти! - жеIэ. 
Иннэ и Iупхъуэхэм ягъэдахэ унагъуэ куэдым я пэшхэр. ФIыщIэ къыхуащI, къытрагъазэурэ ягъадэ. Аращ и гур хэзыгъахъуэр, зимыгъэпсэхуу нэхъыбэрэ дэмэ нэхъ къыщIищтэр. 
Иннэ къелъытэ унагъуэр гъащIэм щынэхъыщхьэ дыдэу. Унагъуэ насыпым IэщIагъэр щекIум деж нэхъыфIыжщ. 
- ЗэрыжаIэщи, уи псэм фIэфI гуэр IуэхущIафэ пщIымэ, зы махуи улажьэу зыхэпщIэнукъым. Унэгуащэу, анэу сыщытыныр тынш къысщещI дэрбзэрыным. Арауэ си гугъэщ бзылъхугъэм и дежкIэ нэхъыщхьэри – и псэм фIэфI гуэр илэжьмэ, гукъыдэжи иIэщ. Зи Iэпэм дахэ гуэр къигъэщIыр абыкIэ и псэми еIэзэу жыпIэ хъунущ. Сэри си IэщIагъэм сесащи, ар си унэ къалэнхэм ящыщу къызолъытэ. 

 

ГУГЪУЭТ Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.