БОРЧЛАРЫ БОЛГЪАНЛАНЫ КЪАЛЛАЙ ЭРКИНЛИКЛЕРИ БАРДЫЛА

Тюнене РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны регион управлениясында коллекторланы ишлерине жораланнган пресс-конференция ётгенди. Анда асламлы информация органланы келечилерини сорууларына ич службаны полковниги Олег Эфендиев жууапла  бергенди.

Бу тюбешиуню магъанасын журналистле кеслери белгилеген эдиле. Нек дегенде инсанланы бир къауумларына коллекторла  бла тюберге тюшеди. Белгилисича, ала банклагъа борчлары болгъан адамланы тынчлыкъларын аладыла, жашауларына къоркъуу да этедиле. Аны себепли соруула аслам болгъандыла.

- Бизни республикада коллекторла, башха жерледеча, адамланы онгларын алгъан кезиуле жокъдула.  Болсада юсюбюздеги жылны 8 айына аланы ишлерине адамладан 33 тарыгъыу келгенди. Ала 230-чу номерли федерал законнга бузукълукъ этгенлери ачыкъланнгандан сора, 4 административ иш ачылгъанды эм 50 минг сом тазир салыннганды, - дегенди Олег Аркадьевич.

Ол билдиргеннге кёре, коллекторла 8-ден 22 сагъатха дери сёлеширге боладыла. Аны да ыйыкъгъа эки кереден кёп сёлеширге жарамайды. Бетден-бетге тюбешиуле да ыйыкъгъа жаланда бир кере эркин этиледиле. Жууукълары бла уа жаланда борчу болгъанны ыразылыгъы бла тюбеширге жарайды. 

  Олег Аркадьевич билдиргеннге кёре, приставланы баш борчлары адамланы сейирлерин къоруулауду. Аны себепли ол инсанладан коллекторла бла сёлешиулерин жаздырып турурларын, аладан телефонлагъа келген билдириулени да къырмай сакъларгъа чакъыргъанды.

- Хау, керек болса,  биз сотовый операторладан да алалабыз информацияны, алай бек игиси уа – адамла кеслери анга эс бёлселеди, - деп чертгенди ол.

Банкланы бла кредит  алгъанланы араларында жууаплылыкъны юсюнден айта, ол  банкга 4 ай чакълы заманны ичинде тёлемей тургъанла бла, борчларын коллекторлагъа сатмай, келиширге боллукъду.

- Коллекторла борчланы банкладан  сатып алгъандан сора кеслерини процентлерин къошаргъа эркин тюйюлдюле. Аллай зат болса, аланы  сюдге берип, ала тохташдыргъан борчну азайтыргъа боллукъду, - деп билдиргенди  Эфендиев.   

Бюгюнлюкде къыралда болгъан битеу коллектор организацияланы тизмеси  къуралыпды. Анда болмагъанланы ишлери уа законнга чюйре келеди эм ала жууапха тартылыргъа боллукъдула. 

Дагъыда Олег Аркадьевич 5-22 сентябрьде ведомствода «Защита прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей» деген акция бардырылгъанын билдиргенди. Аны чеклеринде быллай жарсыулары болгъанла сюд приставладан болушлукъ табадыла. 

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.