«КАВКАЗ ОЮНЛАДА» АХШЫ ЭСЕПЛЕ

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

Ала спортну 11 тюрлюсюнде сынашхандыла: армрестлинг, баскетбол, бел бауладан тутуп тутушуу, гиряны кётюрюу, женгил атлетика, канатны тартыу, гёжефлени эришиулери, дзюдо, спорт программирование, садакъдан атдырыу, гитче футбол. Эсеплеге кёре, республикабызны командасы гитче-футболда эм кючлю болгъанды. Садакъдан атдырыугъа кюмюш майдалны Исмаил Мурачаев (тренери Александр Кулюшин) къытханды, дзюдода «доммакъны» Уяналаны Ислам (тренери Анзор Апхудов) алгъанды. Ючюнчю жерге бел бауладан тутуп тутушууда Темиржанланы Шамил чыкъгъанды, аны тренер Гажонланы Юрий юйретеди. Къараучула бек сюйген эришиуде – канатны тартыуда да – гёжефлерибиз ючюнчюле болгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.