ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХАЩIЭУ

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ къаIэта Iуэху­гъуэмкIэ щIыналъэхэм щыIэ щытыкIэм, абыкIэ яхь жэуапым. Гулъытэ хэха хуащIащ промышленность псынщIэмрэ ерыскъыпхъэм пыщIа IэнатIэхэмрэ къыщалэжь продукцэр хабзэр къызэпауду зэры­зэрагъакIуэм. Апхуэдэу щытепсэлъыхьащ пиро­техникэ хьэпшыпхэр зэбгрыгъэкIыным ткIийуэ кIэлъыплъыпхъэу зэрыщытми. КъинэмыщIауэ, и гугъу щащIащ промышленнэ хьэпшыпхэр урысей сату IуэхущIапIэхэм, бэзэрхэм зэрыщащэ щIы­кIэхэм якIэлъыплъынми адэкIэ нэхъри зегъэу­жьын зэрыхуейм. Хьэпшыпхэм ящыщу нэхъ ткIийуэ зыкIэлъыплъыпхъэхэм я бжыгъэм хагъэхъуэнущ. 
 Апхуэдэу пащэнущ хущхъуэхэм бжыгъэр я ­тегъэщIапIэу дамыгъэ хэхахэр тедзэным, хабзэм къемызэгъыу зэбгрыкI апхуэдэ хьэпшыпхэр нэхъ мащIэ ящIын папщIэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.