ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

ФокIадэм и 15-р лимфомэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэшхуэщ. Лышх узыфэр зэуэлIахэм я процент 15-р зыхуэзэр а лимфомэмрэ лейкозымрэщ. Урысейр къапщтэмэ, мыхэр  6-нэ увыпIэм щытщ цIыху зэрилIыкI онкоузыфэхэм ящыщу.

Ростов дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, цIыхум и лимфо шыкъырхэр зэщIэбэгамэ, абы къыдэкIуэу щIыфашхэр къызэщIэхъеямэ, плъыржьэрым ухидзарэ (градус 38-м ищхьэ кIуэуэ), махуищ нэхъыбэкIэ пхуемыгъэхмэ, жэщкIэ упщIантIэмэ, иужьрей мазихым къриубыдэу гъур ухъуамэ, Iэмал имыIэу терапевт, онколог е гематолог зэгъэплъын хуейщ.

Лимфомэмрэ лейкозымрэ нэхъ хуэлъэщ а узыфэхэр зи лъэпкъым хэтыгъэххэм. КъищынэмыщIауэ, ар къызэщIагъэушынкIэ хъунущ языныкъуэ уз зэрыцIалэхэм. Псалъэм папщIэ, мононуклеозым, герпесым, гепатитым, Эпштейн-Барр и вирусым, цитомегаловирусым. Апхуэдэу сакъын хуейщ зи жьэжьей, тхьэмщIыгъу, гу зэрахъуэкIахэр, ВИЧ-инфекцэ зиIэхэр, зи иммунитетыр махэ хъуахэр.

- Лъымрэ лимфэмрэ лышхыр къылъэIэсагъащIэу къэзыхутахэм я процент 90-р лъэужьыншэу яхуогъэхъуж. Абы къыдэкIуэу къыхэзгъэщынут, лышхыр къызэрыппкърыхьар къыпхуэмыщIэурэ, гу лъумытэурэ зэрыхэтIэсэфынур. Апхуэдэ къэмыхъун папщIэ, зэпымычу (илъэсым зэ-тIэу) терапевт зыкIэлъыгъэплъын, лъы тын, бгъэгум рентген трегъэхын, кIуэцIыр УЗИ егъэщIын хуейщ, - жеIэ Ростов дэт онкоцентрым и унафэщI Кит Олег.

IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм цIыхухэр къыхураджэ тутыныр, фадэр, афияныр хыфIадзэну, узыфэ зэрыцIалэ гуэр къапкърыхьамэ икIэщIыпIэкIэ ягъэхъужыну.  

 

ФЫРЭ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 

21.05.2024 - 09:03

БЭНАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭМРЭ ЯIУОЩIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Спо­р­тымкIэ и министерствэм иджыблагъэ къыщрагъэблэгъащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион махуэ зыбжанэ ипэкIэ хъуа ЗэкIуий Анзоррэ дыжьын медаль абы къыщызыхьа Шаваев Малик

20.05.2024 - 12:25

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ведомствэм

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.