ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

 Уэшх къыщешхым деж хуэдэу хьэсэхэр псыкIэ зыгъэнщI машинэхэмрэ псыр зэрызэбграутхыкI спринклерхэмрэ нэмыщI, ткIуэпс-ткIуэпсурэ псыр зэрыщIагъэлъадэ Iэмалхэри къагъэсэбэп, псом хуэмыдэу хадэхэкIхэмрэ пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ зыгъэкIхэм. Иужьрей илъэситхум ткIуэпсурэ псы зыщIэгъэлъадэр гектари 6,3-рэ хъуащ.

Зи гугъу тщIы лэжьыгъэхэр екIуэкIащ «Мэкъумэш IэнатIэм и продукцэр хамэ къэралхэм яхуегъэшэн» щIыналъэ проектым, «Дунейпсо кооперациемрэ экспортымрэ» лъэпкъ проектым, «Урысейм и псыщIэгъэлъадэ IэнатIэм зегъэужьын» программэм япкъ иткIэ.

Пхъэщхьэмыщхьэр яхуобагъуэ

Республикэм пхъэщхьэмыщхьэрэ мэракIуэ лIэужьыгъуэу щащIэм и куэдагъым хуэди 2,6-кIэ хэхъуащ иужьрей илъэситхум, икIи нэгъабэ, ипэкIэ зэи къэмыхъуауэ, тонн мин 680-рэ кърахьэлIэжащ. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ зэбгригъэхащ КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм.

2018 гъэм щыIа бжыгъэхэм ельытауэ, пхьэщхьэмыщхьэу, мэракIуэ лIэужьыгъуэу кърахьэлIэжым процент 50-кIэ хэхъуащ, зы гектарым центнер 326-рэ къытекIыу.

Жыг хадэхэр зыгъэкIхэр мэгугъэ дызэрыт илъэсми гъавэ бэв кърахьэлIэжыну.

Иджыпсту абыхэм къыпачыж иджыри мыхъупа мыIэрысэ, кхъужь, пхъэгулъ лIэужьыгъуэхэр. Абы иужькIэ пэрыхьэнущ гъатхэм пщIондэ щылъ хабзэ пхъэщхьэмыщхьэхэм.

БЭТОКЪУЭ Албэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.