ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Оюн-тюбешиуге «Экономика» эмда «Юриспруденция» ызлада экономика эмда финансла институтну ючюнчю-тёртюнчю курсларында окъугъан жашла бла къызла  къатышхандыла. Аны бла жаш тёлюню сагъынылгъан институтну директоруну  орунбасары Ирина Гедгафова бла «Сбербанкны» регион бёлюмюню таматасыны орунбасары Камбулат Керефов алгъышлагъандыла.

Оюн студентлени окъуудан сора ишге къалай кирирге юйретир, ол жаны бла ангылауларын ёсдюрюр муратда къуралгъанды. Юч сагъатны ичинде банкны ишде жетишимли  болуу эмда окъутуу бёлюмюню  корпоратив тренери Татьяна Мазанькону башламчылыгъында беш къауум кёп болмай  вузну бошап, энди  усталыкъ алгъан жаш адамны къаллай ышанлары болургъа тийишлисин ачыкълап, ол урунуу жолун къалай башларгъа кереклисини юсюнден оюмларын да айтхандыла.  Хар команда да адам ишде къалай айныргъа боллугъу бла байламлы жол  картаны да жарашдыргъандыла.

Оюн-тюбешиуню эсеплерине кёре биринчи жер юрист  усталыкъгъа тёртюнчю курсда окъуй тургъанлагъа  берилгенди. Аланы арасында Геграланы Амирбий бла Байзуллаланы Аминат да бардыла.

Жюриге башламчылыкъны Камбулат Керефов этгенди. Аны къауумунда дагъыда КъМКъУ-ну баш бухгалтери Асият Калмыкова, бирсиле да болгъандыла.

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.