КАРАТЕНИ СЮЙГЕНЛЕГЕ – ТЫНГЫЛЫ ОНГЛА

Карате энди айнып башлагъан кезиуледе, ол спортну эр киши тюрлюсюне саналып, къызла жараулада артыкъ бек кёрюнмегендиле. Алай ол заманлада окъуна Элбрус райондан Галия Абулькина жетишимлери бла къууандыргъанды. Ол районну Физкультура эм спорт комитетине кирген спорт школда тренер Сергей Криваковскийни къолунда жарау этгенди. Къыз сегиз кере Россейни чемпионкасы болгъанды, дунияны кубогунда ючюнчю жерни алгъанды, команда эришиуледе Европаны чемпионатында хорлагъанды, Евразияны абсолютный чемпионкасы деген атны къоруулагъанды. Бу уллу жетишимледе сора да, ол башха эришиуледен 50-ден аслам майдал жыйгъанды. Артда атын Сотталаны Мира айтдырып башлагъанды. Ол СКФО-ну биринчилигинден, Санкт-Петербургда, Ейскде бла Сочиде турнирледен бийик кёрюмдюле бла къайтханды.

Жылдан-жылгъа каратеден бёлюмге къызчыкъла аслам келип тебирегендиле, бусагъатда ала аз тюйюлдюле. Тренер Евгений Могилевец аны юсюнден былай айтады:

- Ол карате спортну Олимпиада тюрлюлерине къошулгъаны бла байламлыды деп сунмайма. Алай къызчыкъла келе эселе, ала бла да кюреширикбиз. Ала барысы да мында кёпге да къалмазла. Нек дегенде карате уллу чыдамлылыкъ, къарыу излейди, жарау этгенде ургъанда ачыгъанына хар ким да бирча тёзалмайды. Сора къызла каратеге асламысында жыл санлары жетгинчиге жюрюучюдюле, артда ата-аналары аланы эришиуледен неда юйрениуледен тыйып къоюучудула. 

Болсада, бюгюнлюкде залда къызчыкъла кёпдюле, аланы талайы уа эришиуледе да хорлайдыла. Тренер Руслан Нахушев билдиргеннге кёре, Хаджиланы Аиша Сочиде «Кавказны Кубогунда», Усть-Джегутада СКФО-ну биринчилигинде къытханды, Россейни 12-13-жыллыкъланы араларында бардырыллыкъ биринчилигине къатышыргъа эркинликни къоруулагъанды. Андан бир кесек кичирекле - Даяна Жемухова, Керимланы Эльмира, Атмырзаланы Лиана, Жанна Жанова, Лиана Хатчукова бла башхала - тюрлю-тюрлю эришиуледе хорлагъандыла.

«Каратеге барырымы алгъа анам айтхан эди, артда уа кесим да жаратханма. Санкт-Петербургда, Сочиде, Минеральные Водыде, Тырныауузда сегиз эришиуде сермешгенме, аладан бешисинде хорлагъанма. Школну бошагъынчыгъа дери жарау этгенлей турлукъма, чемпионка болургъа сюеме», - дейди Хаджиланы Аиша.

Лиана Хатчукованы анасы Елена да къызы каратеге бир келгенлей кёлю бла берилгенин белгилегенди. «Лиана чыныгъырыгъын, къарыулу болурун, кесин къоруулай билирин сюеме. Шёндю ол эки майдал къытханды, мындан арысында да жетишимли болургъа итинипбиз. Кеси къаллай бир сюе эсе да, аллай бир заманны юйренсин. Жарау этиу бютюн хайырлы барырча, эришиулеге къатышыргъа онгла аслам болурча уа бёлюмде ата-ана комитет да къурагъанбыз», - деп къошханды ол.  

Кулчьаланы Зульфия хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.