ЖЫЛАПХЪЭМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым жылапхъэ нартыхум и куэдагъым иужьрей илъэситхум тонн мини 3-кIэ хигъэхъуащ, ар процент 25-кIэ нэхъыбэщ яIэу щытам нэхърэ. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ къитащ КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм. 

Республикэм и мэкъумэшыщIэхэр нартыху жылапхъэкIэ ирикъуу къызэрызэрагъэпэщам имызакъуэу – илъэсым зыхуеинур тонн мини 3,5-рэ мэхъу, - атIэ Урысейм и нэгъуэщI щIыпIэхэми, хамэ къэралхэми ирагъашэ. 
Республикэм къыщагъэкI нартыху жылапхъэр IэнатIэм къигъэув пщалъэхэми, лъэпкъ стандартхэм я мардэми къотIасэ, сертификатхэри яIэщ. 

Унагъуэ фермэхэм грантхэр ират
Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, дызэрыт илъэсым унагъуэ фермэхэм УФ-м, КъБР-м я бюджетхэм къыхэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэм хыхьэу сом мелуан 52,6-рэ гранту иратащ.

Грантхэр къахьыну хуейуэ зэхьэзэхуэхэм хэтахэм ящыщу къэрал дэIэпыкъуныгъэхэр ялъысащ унагъуэ фермэу 8-м. Я уней IуэхущIапIэхэм зрагъэужьын папщIэ грант ахъшэу абыхэм хуаутIыпщащ ику иту сом мелуан 6,58-рэ зым къылъысу.
Ахъшэр я лицевой счетым щагъэкIуа махуэм къыщыщIэдзауэ мазэ 24-м къриубыдэу абыхэм ар къагъэсэбэпын хуейщ икIи ахъшэр зытрагъэкIуадэ хъунур, къащэхуну зыхуитыр унагъуэ фермэм зезыгъэужьыну техникэрщ, Iэмэпсымэхэрщ, н.къ. 
Грантхэр тыным теухуауэ щыIэ хабзэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, ахъшэр зыхуаунэтIын хуейр лы, гъэш къэлэжьынырщ, а IэнатIэхэм зегъэужьынырщ.
Абы къыдэкIуэу, грант зратахэм къалэн зыщащIыжын хуейщ я лэжьыгъэхэр къуажэ щIыпIэхэм, е жылэ зыбжанэ зэпха щIыпIэхэм щрагъэкIуэкIыну, икIи грантыр къыщрата махуэм щегъэжьауэ илъэситху нэхърэ мынэхъ мащIэкIэ абдеж щылэжьэну. 
Апхуэдэу, грантыр къызэрырата илъэситху пIалъэм къриубыдэу, унагъуэ фермэм къыщIигъэкI продукцэм и куэдагъым илъэс къэс хигъахъуэ зэпыту екIуэкIын хуейщ, «Унагъуэ фермэ» проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэм тету. 

 

БАТОКЪУЭ Албэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.